STARŠÍ ČLÁNKY KE STAŽENÍ ZDE

Vzhledem k přechodu stránek jsme pro Vás všechny staré články zachovaly v dokumentu s názvem Starší články, který je ke stažení výše. Ostatní doplňující dokumenty, dopisy a přílohy, naleznete ke stažení pod tímto textem.  O Aktuálním dění Vás budeme vždy informovat zde v této rubrice.
 
 
 

Na naše slova ohledně valorizace mezd  došlo. A vznikla naše základní odborová organizace přímo v Automotive

Dne 28.5.2020 jsem na těchto stránkách zveřejnil pod nadpisem Nové vedení Nezávislých odborů se představilo pozoruhodnou anketou článek, ve kterém mimo jiné popisuji stanoviska Odborového svazu SKP na valorizaci mezd zaměstnanců Automotive pro rok 2020 a   naše negativní zkušenosti s aktivitami tzv. Nezávislých odborů Automotive (nejen při jednání o dodatku PKS pro rok 2020). V závěru článku vyslovuji odhad, že vedení Automotive bude dříve nebo později mzdy pro rok 2020 valorizovat způsobem, který mu vyhovuje a za který tedy není třeba vůbec bojovat, jak se k tomu vedení Nezávislých odborů v anketě zaměstnancům nabízelo.
Na má slova po odeslání mého dopisu dne 11.5.2020 na belgické vedení došlo a zaměstnanci Automotive již obdrželi informaci o tom, že počínaje měsícem červen budou mzdy valorizovány tak, že se zvednou tarify o 2,8 % a tzv. variabilní složka mzdy v části za výkon o 500,- Kč měsíčně. Po obdržení informace o této valorizaci jsme dnes zaslali vedení Automotive  naše stanovisko, z něhož vyjímáme následující:
„Jsme rádi, že po našem dopisu belgickému vedení ze dne 10.5.2020 (kde jsme mimo jiné uvedli, že Automotive Czech je zřejmě jediná firma ve skupině AGC v Evropě, kde ještě nebyla valorizována pro rok 2020 mzda) konečně dochází k valorizaci mezd zaměstnanců pro rok 2020. Nicméně, ke způsobu a výši této valorizace máme následující zásadní výhrady:
1. Mzda měla být rozhodnutím vedení Autoomotive Czech valorizována nejpozději už za měsíc březen 2020, tak jak o tom bylo rozhodnuto vedením AGC Flat  ČR. Nikdo a nic v tom vedení Automotive Czech nebránilo!
2. Zastáváme názor, že pouze s ohledem na shora uvedenou tříměsíční úsporu ve mzdových prostředcích je valorizace tarifů až od 1.6.2020 nízká a při zaměstnavatelem zvolené formě valorizace (tj. navýšení tarifů a tzv. valorizační složky mzdy) by odpovídala  valorizace tarifů minimálně ve výši  3,5 %!
3. Místo zvýšení valorizační složky o 500,- Kč jsme navrhovali v souvislosti s jednáním o dodatku PKS další zvýšení tarifní mzdy všem zaměstnancům (tedy i zaměstnancům TH) o 500,- Kč měsíčně, jak to bylo učiněno v AGC Flat ČR. Podle našich informací je totiž variabilní složka mzdy mezi zaměstnanci Automotive krajně neoblíbená, a to hlavně proto, že stanovené ukazatele jsou často nejasné, nemají nezřídka žádný přímý vztah k výkonu práce konkrétního zaměstnance a nezřídka  jsou  i zaměstnancům nesrozumitelné a nebo nejasné.
Zastáváme názor, že vedení Automotive Czech svými postoji při kolektivním vyjednávání pro rok 2020 a dále pak zvoleným způsobem valorizace, který je nám nyní předkládán (v  rozporu se zákoníkem práce- viz výše) pouze   jako informace, výrazně poškozuje  zaměstnance Automotive  oproti způsobu valorizace, který je v souladu se schváleným budgetem a  který  byl i pro belgické vedení schůdný ještě v březnu t.r., jak o tom svědčí popsaná valorizace mezd v AGC Flat ČR.“
 
Tolik naše stanovisko a zopakování důvodů, proč jsme se (na rozdíl od tzv. Nezávislých odborů) odmítli podepsat pod dodatek PKS, který by řešil valorizaci mezd tímto způsobem.
Dále oznamuji, že přímo v Automotive již byla založena základní odborová organizace našeho odborového svazu, za jejíhož předsedu byl zvolen pan Jiří Polák, technolog údržby balících pecí v provozu Restex. Bližší podrobnosti zveřejníme až po projednání podmínek pro práci této odborové organizace s vedením Automotive Czech na osobním jednání, které se připravuje.
 
 22.6.2020
 
JUDr. Vladimír Kubinec
Za  ZO OS SKP v Automotive Czech
na základě plné moci 
 

AUTOMOTIVE CZECH VALORIZACE 2020

 

Nové vedení Nezávislých odborů se představilo pozoruhodnou anketou

 
Pokud někdo doufal, že s odchodem p. Libora Nového do důchodu a s nástupem nového vedení závodního výboru „Nezávislé odborové organizace“ dojde k zásadnějšímu způsobu obhajoby práv  zaměstnanců Automotive, bude patrně zklamán. Usuzuji z „materiálu“, který nese datum 25.5. (patrně 2020, protože označení letopočtu chybí), chybí na něm podpis,  ale  má na sobě razítko: Nezávislé odbory AGC Automotive Czech a.s.  Tento materiál budu dále nazývat anketní leták, protože se  formou jakési ankety snaží oslovit zaměstnance AGC se dvěma otázkami:

1. Zda mají Nezávislé odbory nadále vyjednávat společně s OS SKP ohledně valorizace mezd.

2. Zda by neměly Nezávislé odbory přesvědčit zaměstnavatele, aby navýšil jednostranně (tedy bez dodatku kolektivní smlouvy pro rok 2020) formou mzdového předpisu mzdy tak, že zvýší tarify o 2,8 % a k tomu přidá 500,- Kč do variabilní složky mzdy.
 
Není bez zajímavosti, že Nezávislé odbory Automotive v anketním letáku označují  (nikoliv formou anketní otázky, ale přímo) za viníka vzniklé situace sklářský odborový svaz (OS SKP) a speciálně mne, který za členy Automotive  z našeho odborového svazu na základě pověření jednám. Tento nesmysl samozřejmě nemohu nechat bez povšimnutí.

1. Nejsem to já ani náš odborový svaz, kdo může o valorizaci mezd v Automotive rozhodnout za vzniklé situace sám, to může pouze a jenom vedení Automotive, jak už jsem to vysvětlil na těchto webových stránkách v článku pod nadpisem Kdo může za to, že zaměstnanci Automotive nemají od 1.ledna 2020 přidáno? Jak tedy může být naše strana ( OS SKP) překážkou něčeho, o čem může jednostranně rozhodnout úplně někdo jiný?

2. Nechápu, proč se Nezávislé odbory ptají zaměstnanců Automotive, zda mají s naším odborovým  svazem vyjednávat společně o valorizaci mezd, když tuto množnost samy zamítly tím, že bezdůvodně odstoupily od dohody zapojit do takového jednání zprostředkovatele. Tím totiž Nezávislé odbory  samy už společný postup znemožnily! A pokud je snad tímto samostatným jednáním Nezávislých odborů myšlena ponížená prosba zaměstnavateli, aby přidal zaměstnancům Automotive alespoň něco ( tedy 2,8 % do tarifů a dělníkům 500,- Kč do tzv. valorizační složky mzdy, jak uvádějí), tak to mohly udělat už dávno a nemusely se ptát zaměstnanců . I malé dítě ví, že něco je lepší než nic, ale ne každý se podepíše pod něco, s čím nesouhlasí. A nám se jeví popsaná valorizace zcela neadekvátní, my se přikláníme k minimální valorizaci 2,8 % + 500,- Kč každému zaměstnanci (tedy nejen D) do tarifu, jak je to schváleno v AGC ploché sklo a jak by to bylo schůdné podle našich informací i pro belgické vedení Automotive.

3. Ať raději  vysvětlí Nezávislé odbory, jak „odpracovaly“ jednání o valorizaci mezd zaměstnanců Automotive pro rok 2020. Kromě porušení dohodnutých postupů s OS SKP totiž podle mého názoru neudělaly vůbec nic! To OS SKP  na rozdíl od Nezávislých odborů nečekal na žádné ankety s nádechem zneužití  stávající situace  (proč se ptát zaměstnanců na něco, co mohly udělat už dávno) a už dne 11.5.2020 jsem odeslal na vrcholové vedení AGC i Automotive do Belgie dopis, ve kterém jsem mimo jiné popsal stávající neutěšenou situaci v otázce valorizace mezd s tím, že zaměstnanci Automotive Czech jsou patrně jediní ve skupině AGC Europe, kdo nedostal v roce 2020 přidáno. Proč Nezávislé odbory nevyvinuly podobnou aktivitu, když jim tak leží na srdci nevalorizování mezd? Kdo jim v tom bránil?

Závěrem:

Z mého pohledu není popsaný anketní leták Nezávislých odborů nic jiného, než ubohé zneužití stávající situace a ubohý pokus ukázat se zaměstnancům Automotive jako opravdový bojovník za valorizaci . Ve skutečnosti to ale bude s velkou pravděpodobností tak, že zaměstnavatel dříve nebo později i bez zmíněné ankety z mnoha důvodů (ale také díky dopisu, který jsem odeslal bez ankety do Belgie dne 11.5.2020) mzdy zaměstnanců Automotive valorizovat bude, protože by mimo jiné bruselskému vedení těžko vysvětloval, proč zaměstnanci Automotive v ČR jako jediní  z evropské skupiny mzdy pro rok 2020 valorizovány nemají ! A „zásluha“ Nezávislých odborů bude jen v tom, že tato valorizace bude mít pro ně horší podobu než tu, kterou jako zcela reálnou navrhuje náš odborový svaz. Informovaný zaměstnanec Automotive si jistě sám udělá obrázek o tom, kdo opravdu bojuje za jeho práva. Tato anketní komedie není ze strany Nezávislých odborů nic jiného, než jakýsi druhý díl jejich tragikomické role v příběhu o výši náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti, jak už byla  popsána  na těchto stránkách v článcích  pod názvem KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ČÁSTEČNÁ NEZAMĚSTNANOST VE SKUPINĚ AGC a  Částečná nezaměstnanost a náhrada mzdy v Automotive.

 

JUDr.Vladimír Kubinec                                                          

28.5.2020

 

Když nás vedení AGC AUTOMOTIVE Czech napadá, je to signál, že svou práci děláme správně

 
Vedení AGC Automotive Czech zveřejnilo „Stanovisko vedení společnosti ke stávající situaci“ (dále jen: Stanovisko“), které je určeno zaměstnancům společnosti v souvislosti s hromadným propouštěním. Toto hromadné propouštění by se mělo týkat podle mezní varianty téměř poloviny stávajícího počtu zaměstnanců. Člověk by očekával, že vedení společnosti při této příležitosti zaměstnancům vysvětlí nezbytnost takového opatření, jeho časové a věcné rozfázování a podobně, ale kromě obecné  a nic neříkající formulaci o poklesu trhu se ve zveřejněné informaci zaměstnanci společnosti nic konkrétního o připravovaném propouštění nedozvědí . Zato si můžou přečíst, jak nezodpovědně se chová náš odborový svaz, když zveřejňuje „nepravdivé a poplašné zprávy, což je neslušné, nesolidní a vyvolává to mezi zaměstnanci paniku a nejistotu“. Na druhou stranu ve Stanovisku  chválí vedení Automotive  dlouholetý přístup  Nezávislých odborů  AGC za to, že se „ snaží dlouhodobě nalézt  kompromis v zájmu dalšího fungování a rozvoje společnosti Automotive“.
Ke shora uvedeným tvrzením se samozřejmě musíme veřejně vyjádřit, a to tím spíše, že nás vedení Automotive o zveřejněném Stanovisku „ zapomnělo „ informovat.

1. Není to náš odborový svaz, ale vedení společnosti Automotive Czech , které  připravilo hromadné propouštění takového rozsahu, že k němu dostáváme dotazy od spřízněných odborových organizací nejen z Belgie, ale i od odborů působících v automobilovém průmyslu mimo sektor skla. Až tak se případ Automotive stal „populárním“ během několika málo dní na základě informací, které patrně posílá vedení do Belgie. A všichni se diví rozsahu připravovaných opatření, protože  ten zdaleka neodpovídá prognózám o vývoji automobilového průmyslu v Evropě , které i v nejčernějších číslech uvádějí pro rok 2020 a 2021 pokles maximálně o 25 % !

2. Náš odborový svaz nezveřejnil informaci o hromadném propouštění mezi zaměstnanci společnosti  před projednáním této otázky s vedením dne 4.5.2020 v Chudeřicích. Pouze jsme o této informaci (obdržené od vedení Automotive ) okamžitě informovali naše členy v Automotive, protože jsme nechtěli jednat o této závažné otázce „od stolu“  a chtěli jsme znát  názory našich členů – zaměstnanců Automotive na tuto záležitost ještě před jednáním dne 4.5.2020. My nejednáme za sebe, ale za zaměstnance Automotive, ať se to někomu líbí a nebo ne ! A možná od některého z našich členů se tato informace rozšířila dále. Nicméně, nejde o žádnou poplašnou zprávu, stejná informace byla zaslána i úřadu práce. Jednalo se o oficiální informaci od vedení společnosti a nejedná se o žádnou důvěrnou informaci! Pokud Nezávislé odbory volí jiný přístup, za který jej zaměstnavatel přímo pochválí, je to jejich věc. A nezastírám, že okamžitou informaci jsme našim členům poskytli i z toho důvodu, že máme důvodné obavy ze zneužití hromadného propouštění k „vyřizování účtů“ s našimi členy. Nakonec, zveřejněné Stanovisko jasně vypovídá o tom, které odbory jsou v Automotive „konstruktivní“ ( tedy chtěné) a které „nekonstruktivní“ (zřejmě nechtěné).
 
A nyní k vlastnímu hromadnému propouštění. Na jednání s vedením společnosti dne 4.5.2020 jsem na svůj konkrétní dotaz o důvodu tak rozsáhlého propouštění dostal od personálního ředitele jasnou odpověď: vychází se z aktuálního počtu zakázkového krytí Automotive ! Na to jsem  zareagoval, že takový přístup považuji za nevhodný, protože zakázkové krytí se s ohledem na „najíždění“ výroby v automobilovém průmyslu bude nepochybně zlepšovat, takže nevidím důvod, proč hovořit o tak drastických číslech, která nepochybně vážně znejistí téměř všechny zaměstnance Automotive. Upozornil jsem i na to, že při takto „plánovaném“ hromadném propouštění může dojít i k nemalým ekonomickým ztrátám v tom smyslu, že po vyplacení odstupného při příznivějším vývoji v automobilovém průmyslu nemusí být tak jednoduché sehnat nové (náhradní) zaměstnance do výroby. Nakonec „připravenost a promyšlenost“  celého procesu hromadného propouštění  dokresluje i fakt, že jsem na dotaz o konkrétním počtu a struktuře propouštěných v měsíci květen 2020 (kdy má celý proces započít) neobdržel odpověď, neboť tyto věci se ještě řeší…….
 
Nechť si čtenář této informace sám udělá závěr o tom, kdo v Automotive znejišťuje zaměstnance a komu to vyhovuje. Náš odborový svaz se v tomto případě necítí jakkoliv vinen a i v tomto směru odešleme tento týden na vedení skupiny Automotive  i  celé skupiny AGC dopis, kde uvedeme nejen naše negativní stanovisko k naplánovaným počtům hromadně propouštěných, ale popíšeme též naše několikaměsíční zkušenosti z chování vedení Automotive Czech vůči zaměstnancům i naší odborové organizaci. Já osobně jsem však nakonec rád, že nás vedení Automotive Czech nechválí.  Beru  to totiž s ohledem na situaci v Automotive  jako důkaz toho, že svou práci (tedy zejména zastupování zaměstnanců) neděláme v Automotive špatně!
A ještě dodávám informaci o tom, že Nezávislé odbory „odstoupily“  dne 24.4.2020 od dohody s naším odborovým svazem o žádosti k angažování zprostředkovatele ve sporu o uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2020, přičemž ještě dne 20.4.2020 jsme byli Nezávislými odbory písemně ujištěni v tom, že tato dohoda platí. Takže jak vidíte, důvodů pro pochvalu Nezávislých odborů od vedení Automotive se jistě najde mnoho….
 
V Praze, dne 11.5.2020
 
JUDr. Vladimír Kubinec
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

 

OTEVŘENÝ DOPIS GENERÁLNÍMU ŘEDITELI AGC AUTOMOTIVE CZECH ING. STEKLÝMU, MBA ZE DNER 24. 4. 2020 KE STAŽENÍ ZDE

 

OTEVŘENÝ DOPIS Z 11. 4. 2020 VEDENÍ SPOLEČNOSTI AGC AUTOMOTIVE CZECH A.S. KE STAŽENÍ ZDE

 

Jak je to vlastně s náhradou mzdy zaměstnancům AGC Automotive při částečné nezaměstnanosti a s odpovědným přístupem vůči zaměstnancům, aneb zameťte si nejprve před vlastním prahem!

 
Na webových stránkách AGC Automotive Czech (dále jen : Automotive) byl zveřejněn  článek personálního ředitele Tomáše Brokeše (dále jen: článek Ing. Brokeše), který pojednává o náhradě mzdy za měsíc březen. Není zřejmě náhodou, že nás vedení Automotive zapomnělo na tento článek upozornit.  Protože však tento článek Ing. Brokeše obsahuje řadu nepravdivých a zavádějících informací, musíme na něj krátce zareagovat.
 
1. Jak už je snad známo, Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu zastupuje od konce měsíce březen 2019 zaměstnance Automotive a snaží se v souladu se svým posláním hájit  zájmy a zákonná práva zaměstnanců Automotive . Přestože je povinen Automotive vytvořit odborům odpovídající podmínky pro jejich práci včetně možnosti komunikovat se zaměstnanci, nebyl našemu odborovému svazu např. umožněn přístup k firemnímu intranetu a ani nám nebylo umožněno uspořádat mezi zaměstnanci anketu k požadavkům v rámci kolektivního vyjednávání. Automotive využívá tyto a jiné informační kanály (např. dopisy zaměstnancům, mailová korespondence) ke zdůvodňování vlastních hromadných opatření vůči zaměstnancům, zatímco my odbory  jako  zákonní zástupci zaměstnanců Automotive tuto možnost nemáme. Proto jsme se rozhodli, že budeme zveřejňovat naše stanoviska v záležitostech týkajících se zájmů zaměstnanců Automotive formou otevřených dopisů, které umisťujeme na webové stránky našeho odborového svazu, aby si mohli zaměstnanci, pokud o to mají zájem, tyto informace přečíst. O tomto kroku jsme vedení Automotive informovali.

2. Nezasvěcený čtenář by si snad i mohl po přečtení článku Ing. Brokeše dovodit, že poskytnutí náhrady mzdy ve výši 80 % při aktuální částečné nezaměstnanosti je výsledkem velkorysého rozhodnutí  vedení Automotive . Zasvěcený čtenář však dobře ví, že Automotive chtěl zprvu poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy pouze ve výši 65 % (tento návrh, k němuž se Ing. Brokeš dokonce ve svém článku přiznává, byl mimo jiné odsouhlasen i Nezávislými odbory) a jenom nesouhlas našeho odborového svazu s poukazem na znění bodu 4.14. platné podnikové kolektivní smlouvy (dále jen: PKS) donutil vedení Automotive k revizi tohoto původního rozhodnutí a ke zvýšení náhrady na 80 % ! Právní důvody našeho pozdějšího odmítnutí i této zvýšené náhrady s požadavkem na zvýšení náhrady mzdy na průměrný výdělek (tj. „100 %“) jsou popsány v otevřeném dopise zveřejněném na těchto www, a proto se k nim v tomto článku nevracím.

3. Několikrát jsme vedení Automotive písemně vyzvali, aby předložilo písemný návrh na valorizaci mezdodpovídající povolenému pětiprocentnímu růstu mezd z Belgie pro rok 2020, a  k tomu jsme uvedli, že návrh může být podobný („ nechat se inspirovat „) Memorandem, které uzavřela s odbory mateřská AGC Flat (rozdělení povoleného objemu prostředků všem zaměstnancům do tarifů stejnou absolutní částkou). Takový návrh jsme však do dnešního dne od vedení Automotive neobdrželi! Takže informace o předložení takového návrhu našemu odborovému svazu v článku Ing. Brokeše je zcela nepravdivá a pokud se snad mýlím, ať Ing. Brokeš laskavě doloží pravdivost takového tvrzení zveřejněním patřičného  návrhu s dokladem o doručení tohoto návrhu na náš odborový svaz.
Namísto jednání o podobném návrhu valorizace (jako ve zmíněném AGC Flat) zvolilo vedení Automotive zdržovací taktiku, když mimo jiné odmítlo zapojení zprostředkovatele do kolektivního vyjednávání a požádalo na ministerstvu o prodloužení lhůty ke studiu materiálů, které v této věci odbory na MPSV předložily. Já si to vykládám tak, za těmito kroky je pouze a jenom snaha ušetřit na mzdách zaměstnanců Automotive tím, že tyto mzdy budou valorizovány pokud možno co nejpozději v průběhu roku 2020!

4. „Rozumný přístup“ odborů v této záležitosti si já osobně rozhodně nevykládám tak, že odbory mají v Automotive odsouhlasovat jakýkoliv návrh vedení. My rozumíme tomu, že současná situace není jednoduchá, ale jak se má náš odborový svaz chovat v situaci, kdy ještě nejsou z popsaných důvodů valorizovány mzdy zaměstnanců Automotive pro rok 2020 , kdy jsme ještě neobdrželi všechna vyžádaná data k jednání o mzdách (na která máme nárok) a kdy nejsou opakovaně respektována další zákonná práva odborů (zejména právo na projednání opatření hromadného rázu)? Anebo je snad za stávající situace víc odpovědnosti na straně toho, kdo nedodržuje platné zákony? Já si rozhodně sociální smír nepředstavuji jako poslušné schvalování jakýchkoliv návrhů vedení zaměstnavatele. Sociální smír totiž nemůže být výsledkem jednostranného diktátu, ale pouze a jenom výsledkem skutečného sociálního dialogu. Ale  ten je, bohužel, podle mého názoru  v podmínkách Automotive i vinou shora popsaných postupů vedení pouze a jenom utopíí. 

Takže neházejte vinu na náš odborový svaz a zameťte si laskavě před vlastním prahem!
 
Praha, dne 2. 4. 2020
 
Za Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
JUDr. Vladimír Kubinec

NÁHRADA MZDY V AUTOMOTIVE KE STAŽENÍ ZDE

 

Vedení Automotive zvýšilo návrh na náhradu mzdy při částečné nezaměstnanosti na 80 %

 
V této rubrice jsme Vás podrobně informovali o tom, jakým způsobem jsme reagovali na návrh vedení Automotive hradit zaměstnancům při částečné nezaměstnanosti náhradu mzdy pouze ve výši 65 % průměrného výdělku.
Po  našich stanoviscích zvýšilo vedení Automotive svůj původní návrh na 80 % průměrného výdělku, s čímž jsme rovněž vyslovili nesouhlas otevřeným dopisem ze dne 31.3.2020, jehož obsah včetně důvodů našeho stanoviska zveřejňujeme níže.
Členům našeho odborového svazu jsme připraveni poskytnout právní pomoc formou zastoupení v řízení u soudu, pokud se rozhodnou uplatnit rozdíl mezi 80 % a průměrným výdělkem soudně. Pro uplatnění tohoto nároku platí tříletá promlčecí lhůta, která se počítá od každého výplatního termínu, ve kterém bude vyplacena zmíněná snížená náhrada mzdy.
Následuje můj otevřený dopis k této záležitosti ze dne 31.3.2020.
 

JUDr. Vladimír Kubinec
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

 

OTEVŘENÝ DOPIS K ZÁLEŽITOSTI ZE DNE 31. 3. 2020 KE STAŽENÍ ZDE

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY OS SKP MGR. ONDŘEJE FEDOROČKA PERSONÁLNÍMU ŘEDITELI ING. BROKEŠOVI, MBA ZE DNE 26. 3. 2020 KE STAŽENÍ DNE

 

Částečná nezaměstnanost a náhrada mzdy v Automotive

 
Protože jsou mezi zaměstnance Automotive rozesílány nepravdivé informace a stanoviska ve věci náhrady mzdy při tzv. částečné nezaměstnanosti (stav částečné nezaměstnanosti se aktuálně se týká mnoha zaměstnanců Automotive), pokládám za nutné seznámit dotčené zaměstnance se správným výkladem této problematiky.

1. Při částečné nezaměstnanosti přiznává zákoník práce zaměstnancům zásadně náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 209 odst. 1 zákoníku práce, dále jen: ZP).

 2. U zaměstnavatelů, kde působí odbory, může být náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti snížena   po dohodě s odbory až na 60 % průměrného výdělku.

3. Náš odborový svaz neodsouhlasil (na rozdíl od Nezávislých odborů) návrh veden í Automotive snížit náhradu mzdy na 65 % , takže tento návrh vedení není schválen a neplatí , protože ho neodsouhlasily  podle § 286 odst. 5 ZP obě odborové organizace.

4. V podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Automotive uzavřené Nezávislými odbory na dobu neurčitou koncem roku 2018 ( kdy ještě v Automotive nepůsobil náš odborový svaz) je problematické ustanovení poslední věty bodu 4.14., ze kterého by se dalo dovodit, že náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti byla snížena dohodou vedení a Nezávislých odborů  z průměrného výdělku (viz bod 1 tohoto výkladu) na 80 % průměrného výdělku (viz bod 2 tohoto výkladu). Tento bod PKS si lze  však vykládat i tak, že je neplatný, protože formulován nesrozumitelně.

5. Za dané situace proto zastáváme názor, že zaměstnancům Automotive náleží náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti minimálně ve výši 80 % průměrného výdělku (a při neplatnosti uvedené věty v PKS možná i ve výši průměrného výdělku)!
 
Vše ostatní není pravda, nenechte se mýlit stanovisky lidí, kteří pracovnímu právu nerozumějí a nebo kteří Vás dokonce možná chtějí vědomě poškodit. Za naše členy, tedy za členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu jsme připraveni podat hromadnou žalobu, pokud budou v této věci poškozeni. Správnost mého výkladu si lze ověřit  mimo jiné i na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí , kde je tato překážka v práci popsána pod bodem IV.  a kde je jasně napsáno, že náhrada mzdy činí zásadně průměrný výdělek může být snížena až na 60 % průměrného výdělku pouze po dohodě s odbory.

NÍŽE JE PŘIPOJEN I OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY OS SKP ING. BROKEŠOVI,MBA , KTERÝ BYL V TÉTO ZÁLEŽITOSTI ODESLÁN DO AUTOMOTIVE DNE 24. 3. 2020

OETVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY OS SKP ING. BROKEŠOVI, MBA KE STAŽENÍ ZDE

 

JUDr. Vladimír Kubinec-Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

 

 

 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ČÁSTEČNÁ NEZAMĚSTNANOST VE SKUPINĚ AGC
 

Považuji za účelné porovnat kolektivní vyjednávání a otázky souvisejícíc s tzv. částečnou nezaměstnaností ve skupině AGC v České republice, především pak z pohledu rozdílu ve skupině Flat a Automotive. Jak možná většina čtenářů našich webových stránek ví, došlo dne 16. 3. 2020 ve skupině Flat k uzavření dodatku podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2020.
Co tento dodatek zaměstnancům Flat přinesl ? Přinesl kromě jiného především nárůst tarifních mezd u všech zaměstnanců, a to o jednotnou částku 1500 Kč s účinností od 1. 3. 2020. Na rozdíl od skupiny Flat není, jak známo, ve skupině Automotive do dnešního dne uzavřen dodatek k podnikové kolektivní smlouvě. O důvodech jsme Vás informovali v předešlé informaci na těchto webových stránkách s tím, že  za dané situace může rozhodnout o valorizaci mezd v Automotive jednostranně vedení Automotive bez toho, že by s tím musely souhlasit odbory. Stačilo by pouze projednání této otázky s odbory.
Ačkoliv nemáme k dispozici přesná data o mzdách Automotive (k vymožení těchto dat jsme podnikli příslušné právní kroky na kompetentní orgány v ČR), odhadujeme, že v rámci povoleného růstu mezd v celé entitě AGC v ČR by obdobné navýšení tarifů jednotnou částkou ve skupině Automotive mohlo činit částku cca 1100 Kč až 1200 Kč na zaměstnance. Jinými slovy vedení Automotive doposud nezrealizovalo valorizaci mezd zaměstnanců Automotive přibližně o shora uvedenou měsíční částku „povolenou“ z ústředí v Belgii. Z pohledu našeho odborového svazu by bylo sice ideální navýšit všem zaměstnancům Automotive tarify (nebo smluvní mzdu) obdobně jako ve Flatu stejnou částkou, ale umíme si představit i jednání o valorizaci mezd částečně procentním navýšením tarifů a částečně stejnou absolutní částkou (např.: zvýšení tarifu o 2,8 % a k tomu jednotnou částku všem zaměstnancům do tarifů ve výši 500 Kč měsíčně). Vedení Automotive však na žádný podobný návrh není ochotno přistoupit, místo toho prodlužuje kolektivní vyjednávání např. i tím, že komplikuje proces výběru zprostředkovatele u ministrestva práce a sociálních věcí. Z pohledu našeho odborového svazu jde o zdržovací taktiku, která má přinést úsporu ve mzdových prostředcích tím, že k valorizaci dojde pokud možno co nejdéle v průběhu roku 2020. 
V pátek dne 20. 3. 2020 odpoledne byl náš odborový svaz požádán vedením Automotive o souhlas s tím, aby zaměstnancům Automotive byla při tzv. částečné nezaměstnanosti (pokles odbytu v důsledku coronavirové pandemie prakticky v celém světě) vyplacena náhrada mzdy pouze ve výši 65 %, když v platné podnikové kolektivní smlouvě Automotive je stanovena náhrada mzdy v obdobných případech ve výši 80 %. Nezávislé odbory Automotive tuto žádost vedení podle našich informací odsouhlasily už 20. 3. 2020. Náš odborový svaz však takovou žádost v žádném případě neodsouhlasí, protože zaměstnanci Automotive by byli v tomto roce poškozeni už podruhé: nemají valorizovanou mzdu a ještě by se jim snížila náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti. 
Náš odborový svaz podnikovou kolektivní smlouvu Automotive pro rok 2019 a následující neuzavíral, takže ani nenese odpovědnost za zmíněné snížení náhrady mzdy na 80 %. My naopak na všech našich školeních odborové organizace nabádáme k tomu, aby v podnikových kolektivních smlouvách se snížením náhrady mzdy při částečné nezaměstnanosti nesouhlasily (zákoník práce totiž přiznává při částečné nezaměstnanosti zásadně náhradu mzdy ve výši 100%) a aby řešily tyto otázky až podle vzniklé konkrétní situace.
Nutno podotknout, že vedení Automotive svou žádost o snížení zmíněné náhrady mzdy až na 65 % „vylepšilo“ ještě tím, že by mohlo jednostranně rozhodnout o prodloužení doby částečné nezaměstnanosti. To je pro náš odborový svaz samozřejmě také absolutně nepřijatelné!!!
Takže když si srovnáte valorizaci mezd ve Flatu a v Automotive, dojdete ke známému rčení: Když dva dělají totéž, není to totéž! A přitom jsou pro celou skupinu v ČR z Belgie nastaveny stejné mantinely!

V Praze dne 22. 3. 2020                                
JUDr. Vladimír Kubinec – Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu

 

Kdo může za to, že zaměstnanci Automotive nemají od 1.ledna 2020 přidáno?

 

Odpověď je velmi jednoduchá – je to vedení společnosti AGC Automotive Czech a.s.! Proč?
Protože může za dané situace jednostranně rozhodnout o tom, podle jakých pravidel budou zaměstnanci společnosti odměňováni v roce 2020. Mzdová část platné kolektivní smlouvy Automotive totiž přestala platit ke konci loňského roku, takže zaměstnavatel může za nastalé situace upravit odměňování zaměstnanců jednostranně cestou vnitřního předpisu. To také mimochodem už učinil formou tzv. Memoranda, když zaměstnancům Automotive poskytuje od 1. ledna letošního roku mzdu jako v roce 2019. 
Proč se tedy vlastně jedná o mzdách s odbory? Protože podpis odborů pod mzdová pravidla v kolektivní smlouvě (nebo v jejím dodatku) znamená, že zaměstnanci s příslušnými pravidly odměňování souhlasí. Odbory totiž zastupují zaměstnance a podpis odborů v kolektivní smlouvě je významným signálem dosažení tzv. sociálního smíru v otázkách odměňování. Pokud však odbory s pravidly navrženými zaměstnavatelem nesouhlasí, pak přece nebudou taková pravidla za zaměstnance schvalovat a podepisovat.  A tak tomu je právě v aktuální situaci v Automotive, kdy odbory nesouhlasí s posledním návrhem zaměstnavatele přidat pouze 2 procenta do tarifů a zvýšit tzv. variabilní složku mzdy za docházku o 500,- Kč za měsíc (tato variabilní složka se uplatňuje jen u kategorie D). 
Co požadují odbory? Odbory mají společný návrh pro další jednání, který představuje navýšení tarifů (všech) u kategorie D a TH o 5 %. Pokud na to zaměstnavatel „nemá“, měl by to při jednání s odbory na konkrétních číslech dokázat. Ale ne obecnými a v nadnárodní společnosti typu AGC Automotive Czech nepřípadnými   frázemi o ztrátovosti firmy, o potřebě dividend pro majitele nebo o blížící se krizi v automobilovém průmyslu. AGC  Automotive Czech totiž nakupuje a prodává za nadnárodním vedením nařízené ceny a není v žádném případě ekonomicky nezávislou firmou. Za této situace je podle našeho názoru směrodatnější povolený nárůst mezd v budgetu schváleném pro rok 2020 v Belgii, a ten činí 5 %! Není vinou odborů, že vedení společnosti Automotive Czech do této doby neposkytlo odborům zákonem stanovená data o mzdovém vývoji ve své firmě a místo toho jen argumentuje obecnými    frázemi. Ty nejsou v popsaných podmínkách podle našeho názoru vůbec směrodatné a   drtivou většinu zaměstnanců ani nezajímají, protože uvedená pravidla postavení AGC Automotive    nemohou ovlivnit a ani se „z toho nenají“!  To jsou hlavní   důvody, proč odbory společně požádaly při řešení vzniklého sporu i proti vůli zaměstnavatele   při jednání o mzdách ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele.
Takže shrnuto: odpovědnost za odměňování zaměstnanců Automotive podle pravidel platných pro rok 2019 leží od 1. ledna tohoto roku výhradně na vedení AGC Automotive Czech a.s., a nikoliv na straně odborů. Náš odborový svaz se nepodepíše pod mzdové podmínky zaměstnanců Automotive, pokud se mu budou jevit nespravedlivé. A právě o to se v daném případě jedná. Pokud má vedení společnosti pro zaměstnance připraveno jiné, dle jeho mínění   spravedlivější navýšení mezd, ať je uplatní jednostranně vnitřním mzdovým předpisem. Není třeba se vymlouvat na odbory, protože zaměstnavateli v takovém postupu nikdo a nic nebrání!

JUDr. Vladimír Kubinec – Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu


Odbory podaly žádost o určení zprostředkovatele ke sporu o uzavření dodatku podnikové kolektivní smlouvy Automotive pro rok 2020

 

Dne 20.února 2020 byla na ministerstvo práce a sociálních věcí podána společná žádost Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a Nezávislých odborů o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření dodatku k platné kolektivní smlouvě Automotive, který by měl řešit především růst mezd zaměstnanců  pro rok 2020.
K tomuto kroku přistoupily odbory poté, kdy vedení společnosti Automotive prostřednictvím personálního ředitele společnosti Ing. Tomáše Brokeše, MBA  (dále jen: personální ředitel) odmítlo poslední společný návrh odborů ze dne 18.2.2020 zvýšit tarifní mzdy všech zaměstnanců Automotive s účinností od počátku roku 2020  o 5 %.
 Jak už jste byli informováni, odbory jednají s vedením Automotive o mzdách neúspěšně už od 4.10.2019, kdy předložily svůj první společný návrh. V zamítavém stanovisku personálního ředitele ze dne 19.2.2020 k poslednímu návrhu odborů se ve zdůvodnění hovoří zejména o tom, že tento návrh je nad rámec ekonomických možností společnosti Automotive a že ze strany odborů „není korektní a solidní“, pokud šíří mezi zaměstnance společnosti informace o tom, že „na takový růst tarifů Automotive má“ s tím, že „byly odborům předloženy všechny k tomu potřebná ekonomická data a údaje“. V reakci na tento dopis jsem personálnímu řediteli dne 19.2.2020 mimo jiné odepsal, že odbory jsou přesvědčeny o souladu svého požadavku s povoleným růstem osobních nákladů pro rok 2020 ze strany belgického vedení pro všechny entity v ČR, neboť ten činí podle sdělení vedení AGC ČR na jednání před zprostředkovatelem v Řetenicích 5%. 


Opětovně jsem personálního ředitele  důrazně požádal, ať předloží našemu odborovému svazu data o mzdách v Automotive, o která jsem neúspěšně žádal již několikrát a ze kterých by se dalo např. dovodit, jaký maximální růst tarifů v Automotive vlastně umožňuje uvedená hranice růstu 5 % osobních nákladů. Není totiž nic jednoduššího, než aby zaměstnavatel odbory přesvědčil, že jimi požadovaný růst tarifů překračuje zmíněnou v Bruselu povolenou hranici , nemluvě už o tom , že náš odborový svaz požaduje jenom data, na která má podle zákoníku práce právo! Místo zaslání požadovaných dat a jednání nad nimi s odbory (což je z našeho pohledu jediná správná cesta k řešení vzniklé patové situace) však zaznívají ze strany zaměstnavatele pouze obecná konstatování bez konkrétních propočtů to tom, že požadovaný pětiprocentní růst tarifů je nad možnosti firmy, že ekonomické výsledky Automotive nejsou dobré, že hrozí pokles v celém sektoru v automobilovém průmyslu, atd. Však to jistě dobře znáte…. Těmito obecnými frázemi se však odbory nemohou ve své praxi otrocky řídit, obzvlášť pak v postavení Automotive, která je jako součást nadnárodní skupiny na vstupech (náklady) i na výstupech (tržby) výrazně ovlivněna cenovou politikou skupiny. Já tomu říkám následovně: za nařízenou cenu nakupuje (mimo jiné  polotovary)  a za naříznou cenou prodává. Takže se nikdo nemůže divit tomu, že nás za popsané situace více než zmíněné nepříznivé ekonomické výhledy zajímá povolená hranice růstu osobních nákladů.  Pro jednání o konkrétních dopadech růstu tarifů ale potřebujeme konkrétní data, která nám však Automotive v rozporu se zákoníkem práce, jak už jsme konstatovali, dodnes nedodal!
Ze shora uvedených důvodů jsem personálnímu řediteli v mém dopisu ze dne 19.2.2020 také napsal, že odmítáme další jednání o dodatku PKS do doby, než dostaneme požadovaná data. A také z toho důvodu jsme včera odeslali na ministerstvo práce a sociálních věcí  žádost na určení zprostředkovatele. Věříme totiž, že třetí, nezaujatá osoba v postavení zprostředkovatele může dalšímu jednání napomoci, pokud jednáme s vedením Automotive neúspěšně déle než  3,5 měsíce.
 

JUDr. Vladimír Kubinec, Odborový svaz skla, keramiky a porcelánuNový společný návrh odborů na mzdy v Automotive

 

Dne 18.2.2020 byl předložen vedení AGC Automotive nový společný návrh odborů na řešení mzdové problematiky v Dodatku PKS pro rok 2020.
Odbory (tedy Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a Nezávislé odbory) se dohodly na tom, že budou pro další jednání požadovat 5 % navýšení tarifů v kategorii D i TH, a to s účinností od 1.ledna 2020. Řešení doplatku za uplynulou dobu od 1. ledna 2020 je podle názoru odborů pouze technickou záležitostí, kterou lze vyřešit např. doplatkem při nejbližší výplatě mzdy.
Z údajů, které má Odborový svaz k dispozici, vyplývá, že požadovaný pětiprocentní nárůst tarifů lze pokrýt z „povoleného“ objemu růst mezd pro rok 2020, neboť ze strany belgického vedení byl při sestavení tzv. budgetu na rok 2020 schválen nárůst osobních nákladů o 5 % ve všech entitách AGC v ČR.
Odbory se navíc dohodly na tom, že při neúspěšném jednání se zaměstnavatelem se obrátí na ministerstvo práce a sociálních věcí se žádostí na určení zprostředkovatele.
Dopis se shora uvedeným společným návrhem odborů byl dnes odeslán k rukám generálního ředitele Automotive.
 
JUDr. Vladimír Kubinec


PŘEDCHOZÍ NÁVHR OS SKP NA ŘEŠENÍ TARIFŮ KE STAŽENÍ ZDE

 

POSLEDNÍ NÁVRH OS SKP NA ŘEŠENÍ TARIFŮ KE STAŽENÍ ZDEProběhlo další kolo jednání o dodatku PKS Automotive pro rok 2020


 Dne 21.1.2020 se v Chudeřicích uskutečnilo další kolo jednání o dodatku podnikové kolektivní smlouvy (PKS) AGC Automotive Czech (Automotive). Za vedení Automotive se tohoto jednání zúčastnil generální ředitel Ing. Luděk Steklý MBA (první část jednání), personální ředitel Ing. Tomáš Brokeš MBA a Ing. Lenka Moidlová, za odborovou stranu pak Libor Nový za NOO Automotive a za OS SKP  JUDr. Vladimír Kubinec.
Na začátku jednání se strany nejprve vyjádřily k návrhům z posledního jednání, tedy z 19.12.2019. Jako zástupce OS SKP jsem byl nemile překvapen tím, že pan Nový tlumočil stanovisko   NOO, které by po posledním jednání svého ZV údajně jako s mezní variantou souhlasily s pouhým dvouprocentním navýšením tarifů a s navýšením variabilní složky mzdy (za docházku) pro kategorii D o 500,- Kč.
Takový návrh jsem za OS SKP na základě proběhlé ankety mezi členy našeho odborového svazu v Automotive  odmítl s tím, že stanovisko za náš odborový svaz sdělíme až po osobním jednání s členskou základnou, které se uskuteční dne 30.1.2020.
Bohužel, možnosti vyjednávání o navýšení mezd  zaměstnanců Automotive se  v důsledku popsaného postupu NOO podle mého názoru výrazně snižují. Nejde jen o to, že NOO odmítá do vyjednávání zapojit zprostředkovatele (blíže viz informace z předchozího jednání níže), ale i o to, že považuji za hrubou taktickou chybu „odkrýt“ nejnižší možný požadavek na růst mezd v situaci, kdy mohlo být ze strany odborů společně jednáno o lepší variantě, kterou je např. i  navýšení  všech tarifů o 2 % +  částku 500,- Kč každému zaměstnanci v kategorii D (ve všech tarifních třídách stejně) namísto toho, aby se navyšovala o 500,- Kč tzv. variabilní složka mzdy.
Vždyť se bavíme v obou variantách o přibližně stejném objemu mezd, avšak s diametrálně odlišným režimem a dopadem do mezd v dalších letech. Nechci soudit, zda šlo ze strany NOO pouze o chybný krok anebo dokonce o úmysl, ale postup NOO je podle mého soudu minimálně tím, před čím varujeme na každém našem školení nově zvolené – začínající předsedy ZV! To jsem skutečně v rámci společného postupu odborů (předepsaného zákonem a ze strany OS SKP  dosud dodržovaným ) nečekal !
Pro úplnost  dodávám, že v druhé části jednání se obě strany dohodly na většině drobných formulačních změn, které většinou navrhl OS SKP a které však nemají pro zaměstnance až na drobné výjimky (např. zrušení kategorie tzv. upozorňovacích dopisů s dopadem na snížení tarifní mzdy) žádný zásadnější význam.
Jak je uvedeno shora, po poradě se svými členy v Automotive se do konce příštího týdne rozhodneme, zda má za vzniklé situace vůbec smysl pokračovat v Automotive ve vyjednávání Dodatku PKS pro rok 2020 . Já osobně totiž považuji popsaný postup ze strany NOO za flagrantní porušení dohodnutých pravidel společného postupu. Pokud se rozhodneme , že má za popsané situace ještě smysl pokračovat v dalších jednáních, pak si zřejmě stanovíme nepodkročitelný požadavek pro růst mezd v roce 2020, který podle mého nejhlubšího přesvědčení bude vyšší, než spokojenost NOO s dvouprocentním navýšením tarifů. Ale o tom si rozhodnou naši členové sami  na již svolané schůzce v Teplicích.
 
JUDr. Vladimír Kubinec, zmocněnec pro kolektivní vyjednávání za OS SKP v Automotive

 

Jak probíhá kolektivní vyjednávání v AGC AUTOMOTIVE CZECH

 
Jak jsme již na těchto stránkách informovali, probíhá jednání o dodatku platné podnikové kolektivní smlouvy AGC Automotive Czech (dále jen: Automotive) pro rok 2020 již od 4.  října 2019, kdy odbory (tedy OS SKP a NOO) předložily společný písemný návrh. Tento návrh odborů je popsán v předchozím článku této rubriky.
Od 4.10.2019 proběhlo několik jednání, na kterých však ,bohužel, nedošlo k žádnému výraznému posunu zejména ve mzdové oblasti. Prvotní návrhy byly takové, že odbory požadovaly přidání  stejné absolutní částky všem zaměstnancům propočítané z navýšení tarifů o cca 7,5 %. Vedení Automotive proti tomu navrhlo nulový nárůst tarifů a navýšení tzv. variabilní složky mzdy o 1000,- Kč. Vedení Automotive  neustále argumentuje nepříznivým vývojem ekonomických výsledků firmy v roce 2019 (oproti plánu) a nepříznivým výhledem zakázek díky očekávanému poklesu v automobilovém průmyslu. O tom nakonec byli zaměstnanci informováni dopisem vedení, který obdrželi. Odbory se však nemohou řídit plány firmy, musí se  řídit zejména přáním zaměstnanců  a tím je především nárůst tarifů jako zaručené složky mzdy. Navíc z poznatků OS SKP vyplývá, že tzv. variabilní složka mzdy závislá na plnění kvantitativních a kvalitativních ukazatelů je mezi zaměstnanci velmi neoblíbená, mnoho zaměstnanců jí nerozumí  a také mají názor, že mnohdy nemohou jejich plnění ani ovlivnit.
Ze zákoníku práce vyplývá, že odbory musí jednat s vedením společně, takže OS SKP i NOO musí volit i při odlišnosti  svých požadavků kompromisy i vůči sobě.  Společným dopisem ze dne 9.12.2019 odbory předaly vedení  Automotive návrh, který respektoval vedením uvažovaný návrh navýšení objemu mezd na zaměstnance (tedy 1.000,- Kč, viz výše) s tím, že toto navýšení nemá podle názoru odborů směřovat k posílení variabilní složky mzdy, ale k navýšení tarifů. Dále odbory navrhly, aby byla zrušena variabilní složka mzdy za kvantitu a kvalitu a aby prostředky na tuto složku mzdy (tedy 1.000,- Kč na zaměstnance) byly věnovány na navýšení tarifních a smluvních mezd, což by představovalo jejich navýšení cca o 5,6%.
Tento návrh byl vedením Automotive  na jednání dne 19.12.2019 odmítnut, odbory na tomto jednání zase odmítly poslední návrh vedení na navýšení tarifů o 2 %  a na zvýšení variabilní složky mzdy za docházku o 500,- Kč, tedy celkem na 1000,- Kč místo dosavadních 500,- Kč.
OS SKP na jednání v Chudeřicích dne 19.12.2019 vyslovil návrh, aby byl do jednání zapojen tzv. zprostředkovatel , což je nezávislá osoba, která doporučí odborům a zaměstnavateli návrh na řešení rozporu v kolektivním vyjednávání. To však odmítá jak vedení ,tak zatím i NOO, které chtějí ještě jednou jednat bez zprostředkovatele. Toto další jednání (bez zprostředkovatele) se uskuteční v týdnu od 13.1.2020.
OS SKP neustoupí z návrhu , který odbory předložily jako minimální společným dopisem ze dne 9.12.2019. V případě nedohody při nejbližším jednání bude OS SKP opětovně žádat zprostředkovatele, kterému vysvětlíme nejen  své požadavky, ale  i postavení AGC Automotive jako „nesvéprávné“ firmy, která je výrazně závislá na vstupech i na výstupech na spřízněných subjektech skupiny AGC. Na vstupech zejména cenou nakupovaného skla k dalšímu zpracování, na výstupech nařízenou prodejní cenou spřízněné firmě s minimálním profitem. Z tohoto pohledu jsou nejen plány, ale i dosahované ekonomické výsledky firmy podle našeho názoru významně negativně ovlivněny.  Mají se snad zaměstnanci Automotive za této situace spokojit s návrhem vedení na navýšení tarifů o pouhá 2 %? Za zmínku určitě stojí v této souvislosti i fakt, že navýšení tarifů  ve státní správě má v roce 2020 činit cca 7,5 % a navýšení platů poslanců více než 10%!
Naši členové (tedy členové OS SKP) – zaměstnanci Automotive v žádném případě s navýšením tarifů a smluvních platů o pouhá 2 % nesouhlasí. Přivítáme názory i ostatních zaměstnanců na tuto problematiku.
 
JUDr. Vladimír Kubinec
 zmocněnec pro jednání o PKS v Automotive za OS SKP
11. 1. 2020

 

Proběhlo I. kolo o jednání dodatku k platné podnikové smlouvě AGC Automotive

 
Dne  4.10.2019 se uskutečnilo  v Chudeřicích I. kolo jednání o změně platné PKS AGC Automotive CZ a.s. (dále jen: Automotive) pro rok 2020. Za odbory se tohoto jednání zúčastnili předseda OS SKP JUDr. Vladimír Kubinec a předseda NO p. Libor Nový, za vedení Automotive personální ředitel Ing. Tomáš Brokeš MBA a Ing. Lenka Moidlová.

Odbory předložily na počátku jednání  v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákoníku práce společný návrh na změnu platné podnikové kolektivní smlouvy, který se týká zejména následující problematiky:
 
1. Valorizace tarifů a smluvních mezd. Odbory upřednostňují zvýšení o jednotnou částku všem zaměstnancům bez ohledu na jejich pracovní a mzdové zařazení.
2. Podmínky pro výplatu tzv. variabilní složky mzdy
3. Přeformulování některých podmínek pro výplatu 13. a 14. mzdy.
4. Podmínky pro výplatu odměn při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů a při odchodu do důchodu.
5. Zpřesnění a doplnění textu o přestávkách v práci a plánu dovolených.
6. Redukce tzv. upozorňovacích  dopisů.
 
Obsahem jednání bylo především bližší vysvětlení požadovaných změn ze strany odborů s tím, že vedení Automotive slíbilo předat odborům v písemné formě některé požadované podklady ke mzdám, aby mohly být požadavky odborů na základě propočtu blíže specifikovány.


Dne 11.9.2019 se uskutečnilo setkání představitelů Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP) se zaměstnanci AGC  Automotive Czech a.s. (dále jen: Automotive) v salónku restaurace Perla v Teplicích.

Zúčastnění zaměstnanci Automotive byli informováni o aktivitách OS SKP v době od posledního podobného setkání, tedy od 29. 5. 2019. Byly  podány zejména  informace o schůzce představitelů OS SKP s vedením ZV NO, která se uskutečnila na žádost OS SKP dne 4. 9. 2019 v Chudeřicích , a dále náměty pro jednání o dodatku platné podnikové kolektivní smlouvy (PKS) Automotive pro rok 2020. Představitelé OS SKP označili za své priority pro jednání o změně PKS následující : zvýšení tarifů (vyšší než pro rok 2019), zpřesnění a doplnění textu PKS v problematice  přestávek v práci na jídlo a oddech a tzv. bezpečnostních přestávek, doplnění textu PKS o plán dovolených, zahrnutí tzv. variabilní složky mzdy do tarifů a nebo výraznou změnu  stanovení podmínek pro její nepřiznání, výraznou redukci možností krácení 13. a 14. mzdy, automatické přiznávání tzv. odměny za dlouhodobý pracovní výkon, redukce tzv. upozorňovacích dopisů. OS SKP zastává názor, že formulace podmínek pro přiznání (resp. nepřiznání) a pro krácení shora uvedených nadtarifních složek mzdy je v PKS mnohdy nejen složité, nesrozumitelné a nepřesné, ale že vytváří v některých případech  i neodůvodněný a nekontrolovatelný prostor pro mzdový postih zaměstnanců.
 Kromě toho má OS SKP připraven návrh dalších zhruba 15 změn platné PKS Automotive , a to z důvodu nesrozumitelnosti či nesprávnosti příslušného textu . Se všemi návrhy OS SKP již bylo seznámeno i vedení NO s žádostí o sdělení stanoviska, protože obě odborové organizace musí podle zákoníku práce vyjednávat s vedením Automotive společně.
 Na setkání proběhla i zajímavá diskuse o aktuálním dění v Automotive na některých pracovištích a také o průběhu zahájené kontroly oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem, zatím především  k problematice přestávek v práci v provozu Restex. Tuto kontrolu  inicioval OS SKP na základě stížností od zaměstnanců poté, kdy vedení Automotive na upozornění OS SKP adekvátně nezareagovalo. Někteří zúčastnění poukázali i na přetrvávající problémy s čerpáním dovolené (nedostatek zaměstnanců v některých provozech). V této souvislosti byli zaměstnanci znovu poučeni o pravidlech čerpání dovolené, která byla už zhruba před dvěma měsíci zveřejněna ZDE s poukazem zejména na význam sestaveného plánu dovolených pro rok 2019. Tento plán dovolených by měl zaměstnavatel respektovat a nástupy na dovolenou podle něj zaměstnancům určovat. OS SKP  má samozřejmě s chválený plán  k dispozici, takže v případě nejasností  či problémů se mohou zaměstnanci Automotive na OS SKP obrátit.

 

DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCŮ V AGC AUTMOTIVE CZECH V ROCE 2019 KE STAŽENÍ ZDE


Setkání dne 29. 5. 2019 se zaměstnanci Automotive v Teplicích

Dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo v Teplicích avizované setkání představitelů Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP) se zaměstnanci AGC Automotice Czech. Na setkání informovali předseda OS SKP JUDr. Vladimír Kubinec  společně s výkonným tajemníkem Mgr. Ondřejem Fedoročkem  o aktivitách OS SKP v době po posledním setkání dne 16.4.2019.
Přítomní byli podrobně seznámeni zejména s výsledky jednání s vedením společnosti v Chudeřicích dne 18.4.2019, s obsahem korespondence mezi OS SKP a vedením AGC Automotive při řešení aktuálních pracovněprávních problémů, s korespondencí mezi NOO Chudeřice a OS SKP a s poznatky představitelů OS SKP z návštěvy provozů a následného jednání v Chudeřicích dne 21.5.2019.
Předseda OS SKP rovněž vysvětlil právní rámec a nastínil další kroky OS SKP při řešení problematiky pracovní doby, přestávek v práci a placení mzdy na pracovištích Restex. Pokud zaměstnavatel neurčuje zaměstnancům přestávky v práci na jídlo a oddech  v trvání nejméně 30 minut (popřípadě rozdělenou, přičemž alespoň jedna její část musí činit nejméně 15 minut) a určuje jim  bez přerušení provozu tzv. přiměřenou dobu na jídlo a oddech, tak taková doba se (na rozdíl od přestávek v práci na jídlo a oddech) započítává do pracovní doby. Z toho plyne, že zaměstnanec  by měl v takovém případě obdržet za dvanáctihodinovou směnu mzdu za dvanáct hodin, a nikoliv jen za  menší počet hodin. Poskytnutí mzdy pouze za  11  hodin by bylo odůvodněné pouze v případě, kdyby měl zaměstnanec v průběhu dvanáctihodinové směny  přestávky v práci na jídlo a oddech v celkovém rozsahu jedné hodiny a neměl by přitom nárok na tzv. bezpečnostní přestávky. U bezpečnostních přestávek z titulu hluku je to totiž tak, že na pracovištích s expozicí hluku 85 dB a výše by měl zaměstnanec mít  za 12 hodinovou směnu celkem 6  bezpečnostních přestávek v celkovém rozsahu 65 minut (1 x 15 min a 5 x 10 min). I v případě, kdyby  např. dvě 10 min. bezpečnostní přestávky  připadly do přestávky na jídlo a oddech (pokud by např. byly čerpány v délce 2 x 30 min), by se tyto započítávaly do pracovní doby. To znamená, že i v uvedeném případě dvou přestávek na jídlo a oddech by měl mít zaměstnanec při dvanáctihodinové směně zaplaceno 11 hodin a 20 minut, a nikoliv jen 11 hodin. S vedením personálního útvaru Automotive jsme rovněž diskutovali o nesprávné praxi určování nástupu a čerpání dovolené na zotavenou (kdy je u některých zaměstnanců požadováno jejich nadřízeným, aby si za sebe sehnali náhradu) a diskutovali jsme rovněž o používání kamerového systému na pracovištích.  Diskutována byla i problematika tzv. upozorňovacích dopisů.
Na setkání dne 29.5.2019 v Teplicích proběhla rovněž diskuse ohledně vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy na další období. Diskutující se shodli v tom, že hlavní úsilí odborů by mělo být věnováno nejen zvýšení tarifů, ale i podstatné úpravě podmínek pro výplatu 13. a 14. mzdy, neboť  stávající režim těchto mezd je příliš složitý a umožňuje podle názoru OS SKP zaměstnavateli výrazné krácení těchto mezd i ve zcela neodůvodnitelných případech. 
Zástupci OS SKP slíbili, že budou v přímých setkáních se zaměstnanci AGC Automotive pokračovat i v budoucnu, a to i v průběhu kolektivního vyjednávání, protože potřebují znát názory těch, které zastupují, a odpovídá to stylu práce OS SKP. 

Uskutečnila se návštěva provozu Automotive a jednání s personálním ředitelem

  
Dne 21.5.2019 se uskutečnila avizovaná návštěva zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu v AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Za odborový svaz se návštěvy zúčastnil předseda odborového svazu JUDr. Vladimír Kubinec a výkonný tajemník Mgr. Ondřej Fedoročko. Předmětem byla především prohlídka provozu a dále pak jednání se zástupci  personálního  útvaru v čele s ředitelem pro lidské zdroje Ing. Tomášem Brokešem.

Prohlídka provozů Automotive se uskutečnila na žádost našeho odborového svazu, abychom měli představu o pracovním prostředí  a atmosféře na pracovištích firmy. To je velmi důležité pro zaujímání stanovisek ke všem otázkám, kde odbory zastupují zaměstnance. Většinu času z téměř čtyřhodinové prohlídky jsme strávili na pracovištích Restex, viděli jsme rovněž některá pracoviště provozu AVO.

Po prohlídce následovalo téměř dvouhodinové jednání k tématům , která jsme jako diskusní avizovali v dopise ze dne 13.5.2019 (blíže viz naše www). K dalšímu jednání zůstává především problematika dodržování bezpečnostních přestávek z důvodu hluku a přestávek na jídlo a oddech na pracovištích Restex , neboť naše poznatky a informace  od zaměstnanců v příslušném provozu jsou rozdílné od obsahu písemných interních směrnic. S tím rovněž souvisí proplácení počtu odpracovaných hodin na těchto pracovištích. Měli jsme rovně připomínky ke stávajícímu systému určování nástupu na dovolenou, což opět souvisí s problematikou dostatečného počtu tzv. střídačů.

 VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY OS SKP KE KOMENTÁŘI ZV NO AGC AUTOMOTIVE

ZV NO AGC Automotive zaslal prostřednictvím svého předsedy p. Libora Nového tzv. Komentář k aktuální situaci v AGC Automotive. Tento komentář zveřejňujeme ZDE.
Na tento komentář zareagoval předseda odborového svazu v dopise ze dne 16. 5. 2019 adresovaném panu Liborovi Novému, který uveřejňujeme ZDE.

 

KOMENTÁŘ ZV NO AGC AUTOMOTIVE KE STAŽENÍ ZDE

DOPIS PŘEDSEDY OS SKP ADRESOVANÝ PANU LIBOROVI NOVÉMU KE STAŽENÍ ZDE

 
JEDNÁNÍ VEDENÍ OS SKP S VEDENÍM AUTOMOTIVE CHUDEŘICE DNE 21. 5. 2019 
 

Dne 21. 5. 2019 se uskuteční na žádost vedení odborového svazu SKP prohlídka provozů Automotive. Vedení odborového svazu si chce udělat vlastní představu o tom, jaká je výroba v Automotive a jak vypadají jednotlivé provozní prostory. To je důležité pro zaujímání stanovisek odborového svazu k projednávaným opatřením. Vedení odborového svazu dále požádalo GŘ Automotive při této příležitosti o projednání některých rozjednaných otázek. Vypovídá o tom dopis předsedy odborového svazu JUDr. Vladimíra Kubince z 13. 5. 2019, který naleznete ZDE.
Obsah dopisu rovněž vypovídá o hlavních tématech, kterými se OS SKP v současné době aktuálně zabývá.

 

DOPIS VEDENÍ ZE DNE 13. 5. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

 

Nečlenové odborů z Chudeřic se obracejí na náš odborový svaz s prosbou, zda bychom se jich mohli zastat i při jednáních s vedením o jejich individuálních záležitostech (např.: projednání výpovědi, projednání tzv.: vytýkacího dopisu, neomluvená absence, apod.). Chcete, aby za Vás s vedením místo tzv. Nezávislých odborů jednal v individuálních záležitostech Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu místo tzv. Nezávislých odborů?
Pak stačí odeslat s doručenkou do vlastních rukou(doručenkou si schovejte) na adresu zaměstnavatele následující dopis:

”Žádám tímto, aby zaměstnavatel projednával veškeré individuální pracovněprávní úkony týkající se mé osoby ve smyslu § 286 odst.6 zákoníku práce s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu, IČ 48551813.“

Jméno:____________________

Příjmení:___________________

Adresa trvalého bydliště:_______________________________________________
 

V __________, dne_________                                                podpis_____________     

 

Další setkání se zaměstnanci AGC Automotive bude dne 29. 5. 2019 v 19:00 hod.

Místo setkání: restaurace Originál Perla, Duchcovská 436, Teplice- Řetenice.


SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ OS SKP SE ZAMĚSTNANCI AGC AUTOMOTIVE


Dne 16. 4. 2019 se uskutečnilo avizované setkání představitelů OS SKP se zaměstnanci AGC Automotive Czech a.s. (dále jen Automotive) v restauraci Sklářský sklep v Řetenicích. Za OS SKP se toho to setkání zúčastnil předseda odborového svazu JUDr. Vladimír Kubinec, Mgr. Ondřej Fedoročko a Bc. Tereza Hrabě. Setkání se zúčastnilo více než 50 zaměstnanců společnosti Automotive. Předseda odborového svazu nejprve představil sebe a své kolegy, dále vysvětlil, proč OS SKP rozšířil svou působnost do společnosti Automotive a seznámil zúčastněné s tím, co se zatím odehrálo od 21. 3. 2019, kdy OS SKP oznámil vedení společnosti Automotive počátek svého působení v této společnosti. JUDr. Vladimír Kubinec zdůraznil, že OS SKP se angažuje v dané věci proto, že o to byl požádán skupinou zaměstnanců, kteří se rovněž aktivně podíleli na sepsání a sbírání podpisů pod petici vyslovující nespokojenost s podepsanou kolektivní smlouvou na rok 2019 a s prací tzv. Nezávislých odborů. Pokud Nezávislé odbory tvrdí, že hlavním záměrem OS SKP je získat ekonomické prostředky Nezávislých odborů, pak jsou to lživé informace, které vycházejí z obavy Nezávislých odborů z nově vzniklé konkurence na straně odborů.

JUDr. Vladimír Kubinec se dále vyjádřil v tom smyslu, že tak nepříznivé pracovní klima, jaké panuje podle jeho informací ve společnosti Automotive, není v žádné jiné z více než 40 společností, ve kterých OS SKP působí. Slíbil, že se OS SKP bude velmi intenzivně zasazovat o odstranění protiprávních vztahů, na které si někteří zaměstnanci Automotive stěžují (např.: nedodržování bezpečnostních přestávek, neproplácení všech odpracovaných hodin v provozu Restex, apod.) JUDr. Vladimír Kubinec rovněž sdělil, že někteří aktéři zmíněné podpisové akce, bohužel, obdrželi výpověď z pracovního poměru. Podle názoru OS SKP jsou tyto výpovědi neplatné a OS SKP poskytne oběma příslušným zaměstnancům všestrannou právní pomoc. Své úvodní vystoupení zakončil informací, že 18. 4. 2019 se uskuteční schůzka s vedením společnosti, na které bude vedení OS SKP prezentovat své představy a požadavky na působení ve firmě Automotive. O této schůzce vypovídá dopis, který byl vedení společnosti Automotive na této schůzce předán a který je zveřejněný ZDE. (Dopis je také ke stažení hned na konci toho to textu)
 
Po vystoupení předsedy OS SKP následovaly dotazy přítomných zaměstnanců společnosti Automotive, dotazy se týkaly jak činnosti odborů, tak i pracovněprávních záležitostí (např. rozvržení pracovní doby, přestávky v práci, čerpání dovolené na zotavenou, kolektivního vyjednávání při existenci několika odborových organizací, apod.) Na všechny dotazy bylo zodpovězeno.
Schůzka trvala cca 2 hodiny a zúčastnění se nakonec rozloučili potleskem.
Pokud chcete rozmnožit řady členů OS SKP, stačí vyplnit přihlášku za člena mimo základní organizaci, kterou naleznete ZDE (Přihlášku je také možné stáhnout hned na konci toho to textu), a zaslat ji na OS SKP. 

VAŠE ANONYMITA ZŮSTANE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ ZACHOVÁNA.

DOPIS OD PŘEDSEDY OSSKP PRO SPOLEČNOST AUTOMOTIVE, PŘEDANÝ NA SCHŮZCE 18. 4. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

ŽÁDOST KE STAŽENÍ ZDE

DOPIS PŘEDSEDY OS SKP GENERÁLNÍMU ŘEDITELI AUTOMOTIVE CHUDEŘICE ZE DNE 2. 4. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

Reagujeme na dotaz na našich webových stránkách

 
My jsme nezačali působit v Chudeřicích proto, abychom „trumfli“  místní tzv. Nezávislé odbory“ v počtech členů, ale proto, abychom pomohli zaměstnancům, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni s tím,jak špatné je klima v celém podniku Automotive a  jak místní odborová organizace pracuje (resp. jak nehájí zájmy zaměstnanců- blíže viz petice). Jinými slovy, není a nebude to „soutěž“ o  počtu členů, ale o kvalitě služeb včetně jednání o obsahu nové podnikové kolektivní smlouvy. V tomto směru není počet členů „našich odborů“ vůbec směrodatný, protože podle platných zákonů mají odborové organizace vůči zaměstnavateli   stejné postavení bez ohledu na počet svých členů, v mezním případě by nám stačili pouze 3 členové z řad zaměstnanců Vaší sklárny (členů máme pochopitelně mnohem více).
Pro nás je potěšitelné, že se přihlašují stále noví členové, a to i v situaci, kdy bylo  Vašim dvěma kolegům, aktivním při organizování Vámi zmíněné podpisové akce, zaměstnavatelem zakázáno chodit do práce poté, co obdrželi výpověď . Obě výpovědi jsou podle našeho názoru neplatné a budou předmětem soudního přezkoumání.V této souvislosti o skutečném pozadí obou případů vypovídá fakt, že zaměstnavatel zakázal  chodit do práce dvěma letitým a spolehlivým zaměstnancům v situaci, kdy na úřadu práce inzeruje několik desítek volných míst stejné profese!!!
Zaměstnavatel zatím s námi , k jeho škodě, nekomunikuje (přestože byl k tomu písemně vyzván), a proto budeme volit jednostranná opatření s cílem zastavit diskriminaci našich členů a nespokojených zaměstnanců.  Tvoří  se nejen žaloby na neplatnost obou výpovědí, ale také dopis na inspekci práce, dopis do bruselské ( a zřejmě i japonské) centrály a dojednáváme mimo jiné televizní relaci nejen o „našich“ záležitostech, ale o hrozivé atmosféře v chudeřickém závodě vůbec. V tomto směru stačí jen nahlédnout do informací na sociálních sítích….
Děkuji za projevený zájem o problematiku. Pokud se rozhodnete stát členem našeho odborového svazu, stačí vyplnit a zaslat přihlášku za člena mimo ZO OS, kterou najdete na www.ossklo.com.

DOPIS PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 28. 3. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

 

REAKCE PŘEDSEDY OSSKP NA NOVÝ DOPIS OD PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 28. 3. 2019, KTERÝ STÁHNETE HNED NAD TÍMTO TEXTEM

 
Vážení,  
je téměř úsměvné, k jakým „výkonům“ se vzepjal po letech zimního spánku předseda Nezávislých odborů p. Libor Nový v dopise ze dne 28.3.2019. Musím na toto pozoruhodné dílo stručně zareagovat, protože pravdivost obsahu tohoto dopisu o údajích týkajících se činnosti našeho odborového svazu je (stejně tak jako u dopisu ze dne 14.3.2019) nulová.
 
1. Pánové Nový a Mareš si v úvodu dopisu ze dne 28.3.2019 stěžují na nepravdy uváděné ohledně činnosti Nezávislé odborové organizace na sociálních sítích, ale neuvádějí jediný konkrétní případ, jaká nepravdivá tvrzení mají na mysli, takže žádnou “nepravdu” ani nevyvracejí. Jinými slovy, nic z toho, co jsem o „zásluhách” pana Nového napsal ve svém komentáři k dopisu ze dne 14.3.2019, dopis ze dne 28.3.2019 nevyvrací.
 
2. Kde byl Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen OS SKP), když pan Nový “v době tržních krizí” vyjednával o udržení pracovních míst a přesunutí zaměstnanců na jiné pozice, aby lidé nepřišli o svou práci?”

Odpověď na otázku pana Nového najdete ZDE VE FOTOGALERII, kde jsou mimo jiné záběry z demonstrací našeho odborového svazu před Úřadem vlády ČR dne 23.10.2008 a 2. 3. 2009. Stačí přečíst informace z tisku z té doby, kde se mimo jiné píše o tom, že na základě úsilí  našeho odborového svazu došlo ke změně zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (dokonce se zpětnou účinností!!!), díky kterému obdrželi zaměstnanci zkrachovalých skláren a porcelánek od příslušných úřadů práce plnění v celkové hodnotě cca 320 milionů Kč a díky kterému následně desetitisíce zaměstnanců v podobné situaci dostaly mzdová plnění až za 3 měsíce, když jim mzdu nevyplatil krachující podnik. Ale to si snad pamatuje, kromě pana Nového a pana Mareše každý, kdo v té době četl noviny anebo se alespoň občas podíval na TV zprávy. Jak vidíte, pracovali jsme velmi usilovně i ve prospěch zaměstnanců mimo odvětví skla a keramiky, zatímco p. Nový “hrdinně“ vyjednával o přemisťování zaměstnanců ve Vaší firmě. A kdo jiný by měl ve firmě o těchto věcech s vedením jednat, než místní odbory? A co jsme měli dělat ve firmě, kde jsme neměli působnost?

 
3. Jaký má OS SKP motiv starat se o zaměstnance AGC Automotive?
Jak jsem již uvedl, jednáme na základě přání nespokojených zaměstnanců AGC Automotive, kteří se podle svých slov už nemohou nečinně dívat na letitou kolaboraci odborů vedených panem Novým s vedením firmy. Ba co víc, mají pocit rostoucí šikany ze strany vedoucích zaměstnanců s tím, že se jich nikdo nezastane. Ohlášená ochrana a zastupování zaměstnanců AGC Automotive před zaměstnavatelem ze strany OS SKP se proto panu Novému může zdát krajně podezřelá, a to i vzhledem k tomu, že převážná část jeho činnosti se orientuje na rozdávání benefitů, přičemž ochrana zaměstnanců, jako jedna z hlavních úloh odborů, zůstává potlačena. 
 
4. OS SKP nepřišel do AGC Automotive proto, aby Nezávislým odborům sebral majetek!
Pokud by hlavním motivem pomoci OS SKP nespokojeným zaměstnancům AGC Automotive byly finance Nezávislých odborů, jak se snaží p. Nový a spol. svým členům a zaměstnancům AGC Automotive vsugerovat svým dopisem ze dne 28.3.2019, pak by nezaložil OS SKP svou působnost vedle Nezávislých odborů, ale snažil by se je ovládnout zevnitř. Náš Odborový svaz skutečně nezbohatne z příspěvků několika svých nových členů z řad nespokojených zaměstnanců AGC Automotive. Ale nervozita pana Nového z existence vzniklé konkurence na odborové straně je s ohledem na tristní výsledky práce Nezávislých odborů popsané v mém komentáři k jeho dopisu ze dne 14.3.2019 na www.ossklo.com a zvláště pak na poslední navýšení tarifů v PKS pro rok 2019 o pouhá 3,5 % pochopitelná. Tady se skutečně „nehraje” o finance Nezávislých odborů, hrajeme o to, které odbory se budou starat o své členy a zastupovat zaměstnance lépe. Lze to vyjádřit i následovně: náš Odborový svaz si nemusí vkládat do svého názvu slovo: ”nezávislý”, my jsme totiž nezávislí na vedení jakéhokoliv zaměstnavatele, tj. i AGC Automotive, a mluví za nás výsledky naší práce. A ty nemohou přeci být špatně, když si je přivlastňuje i pan Nový a vydává je bezostyšně za výsledky své vlastní práce (závazky z kolektivní smlouvy vyššího stupně, která platí i pro AGC Automotive).
Chlubit se rozdělováním benefitů odborářům při popsaných „výkonech“ a po nasmlouvání ubohého 3,5 procentního růstu tarifů pro rok 2019, to podle mne svědčí o naprostém nepochopení úlohy odborů! Ani bych se nedivil, kdyby p. Libor Nový příště přišel např. s teorií, že podpisovou akci téměř tří stovek nespokojených zaměstnanců vlastně zorganizoval OS SKP, aby tak získal majetek Nezávislých odborů…
 
5. Vybudování a činnost skutečně nezávislých a odborně zdatných odborů opravdu něco stojí. Například odboráři ze Základní odborové organizace AGC Kryry pochopili, že potřebují silný a aktivní odborový svaz, a proto vystoupili z OS Plochého skla a v květnu 2017 vstoupili do OS SKP. Myslím, že tak učinili po zralé úvaze a že chápou potřebu 40% odvodů. V této souvislosti je 30 Kč ročního členského příspěvku na OS Plochého skla, o jehož činnosti se nikde nic nedočtete, podle našeho názoru až příliš mnoho!
OS SKP se nikdy netajil tím, že mu jeho základní organizace odvádějí podle stanov 40% vybraných členských příspěvků. Tato částka se však díky jedinému závazku v Kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále jen „KSVS“) vlastně vrací zpět do základních odborových organizací, a to prostřednictvím daru zaměstnavatele, který je povinen poskytnout ZO dar ve výši nejméně 1.100,- Kč na jednoho zaměstnance člena odborů na financování kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, na sociální péči, zdravotnické účely a ekologii. Tento závazek nemá v ostatních kolektivních smlouvách vyššího stupně obdoby. Jak již bylo několikrát řečeno, KSVS se vztahuje i na zaměstnance AGC Automotive, tzn. i NO AGC Automotive. To i přesto, že se OS Plochého skla žádným způsobem na vyjednávání KSVS nikdy nepodílel!
 
6. Zvolání vedení Nezávislých odborů:“Na působení naší odborové organizace s více než 1200 členy a hájení zájmů našich zaměstnanců se nic nemění !!!” na konci dopisu ze dne 28.3.2019 si vykládám v kontextu již napsaného takto: Nečekejte od NO AGC Automotive žádné výsledky při obhajobě zájmů zaměstnanců, a už vůbec ne v kolektivním vyjednávání. Tyto „nezávislé“ odbory budou raději pokračovat v rozdělování benefitů odborářům a v činnosti cestovní kanceláře!!!
            
  S pozdravem 

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu

 

 

DOPIS PŘEDSEDY ODBOROVÉHO SVAZU ZE DE 21. 3. 2019 O NOVÉ PŮSOBNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU KER STAŽENÍ ZDE

DOPIS PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 14. 3. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

Stručný komentář předsedy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu JUDr. Vladimíra Kubince k dopisu p. Libora Nového ze dne 14. 3. 2019

Z dopisu p. Libora Nového ze dne 14.3.2019 je zřejmé, že pisatel ignoruje rozdíl mezi nárokovou  a nenárokovou mzdou. Zatímco tarifní mzda je nároková (zaměstnanec ji, pokud pracuje, dostat musí), tak např. prémie zaměstnanec zpravidla dostat nemusí. „Prémie (odměny) za docházku“ (mimochodem podle našeho názoru z právního hlediska velmi problematické) by měly být zahrnuty přímo do tarifní mzdy! Pokud uvádí p. Nový další „třicetileté vymoženosti“ v podnikové kolektivní smlouvě AGC Automotive (např. týden dovolené navíc, odstupné nad rámec zákoníku práce), tak vězte, že je nevyjednal pan Nový ani závodní výbor Nezávislých odborů, ale (společně s dalšími právy nad rámec zákoníku práce) Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Stačí si jenom přečíst např. poslední znění této kolektivní smlouvy ze dne 22.1.2019 (POSLEDNÍ ZNĚNÍ KSVS STÁHNETE ZDE), která se vztahuje i na AGC Automotive. A např. příspěvky na dětskou rekreaci, odměny při pracovních a životních výročích, 13. a 14. mzda jsou standartní součástí všech podnikových kolektivních smluv v rámci skupiny AGC, takže to skutečně není zásluha p. Libora Nového. Jinými slovy, čím se vlastně může pan Nový jako svou zásluhou pochlubit?
Podle mne ničím, protože všechno za něj vyjednal dávno v příslušných kolektivních smlouvách někdo jiný! A tak z mého pohledu je jediná pravdivá myšlenka v dopisu v tom, že si má každý nejdříve přečíst, co podepisuje. Ale to by mělo platit i pro předsedu „nezávislých“ odborů, než podepíše novou podnikovou kolektivní smlouvu…….

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu