O VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU EU II.

Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“

Počátkem března roku 2019 byl schválen v pořadí již druhý vzdělávací projekt pod názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty”, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, prioritní osa OPZ:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen: Projekt). Projekt je rozpočtován v celkovém objemu přesahujícím 4 mil. 845 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků Evropského sociálního fondu    (80,58 % celkových prostředků). Ze státního rozpočtu ČR by mělo být hrazeno 19,42 % celkových nákladů.

Příjemcem dotace je Oborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP), partnerem projektu je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP), která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s OS SKP svými účastníky.

Primárním cílem realizace projektu je získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firmy na sociální dialog, řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 

Specifické cíle projektu jsou:

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Uvedených cílů chce projekt dosáhnout díky realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na vzdělávání formou seminářů a školení, odborných kurzů, zahraničních stáží, konferencí, a to i v propojení na regionální aspekty.

Projekt je tříletý a bude realizován v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 24 akcí (9 klíčových aktivit) v celkovém rozsahu 49 dní, z nich 14 akcí bude společných (tedy pro OS SKP a ASKP), 7 školících akcí bude samostatných pro ASKP a 3 samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 727 osob a kromě prázdninových a některých zimních měsíců by se prakticky v každém dalším měsíci měla uskutečnit minimálně jedna akce.

Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete v přehledu NÍŽE.

PROJEKT 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED AKTIVIT KE STAŽENÍ ZDE

Téma:  

BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu

 

Dne 17. dubna 2019 se uskutečnila v hotelu U Kozičky v Teplicích první akce organizovaná v rámci nového vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 1 na téma „BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu”. 

Semináře se zúčastnilo celkem 33 posluchačů, z toho 14 zástupců za stranu odborovou (OS SKP) a 19 zástupců za stranu zaměstnavatelů (ASKP). Co do profesního složení účastníky byli převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem (30 %), dále pak ředitelé, personální manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem (27 %). Mnozí z nich vystupují v roli partnerů odborových organizací při kolektivním vyjednávání a podílí se na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) za stranu zaměstnavatelů a rovněž na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za svaz zaměstnavatelů. Z odborových zástupců bylo přítomno 10 funkcionářů ZO OS, z toho 8 předsedů ZV OS, 4 zástupci byli pouze členy odborů.

V rámci evaluace z 33 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo že posluchači hodnotili školení jako velice zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP 
2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP
3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP 
4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu
5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku

V rámci hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k dané problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Unifrax s.r.o. Dubí.

KA č. 1 – Vzdělávací semináře – Praha – květen 2019

Téma:  
Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe 
v odvětvích sklo, keramika a porcelán

 

Dne 28. května 2019 byl zorganizován v Praze v zasedací místnosti Prag Gallery Laufen další seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích sklo, keramiky a porcelán“.

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (35 %). Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů (24 %). Z 15 přítomných odborových zástupců bylo 12 předsedů ZV OS.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 29 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS v odvětvích skla, keramiky a porcelánu v mzdové oblasti z hlediska mzdových systémů ve vazbě na minimální  a zaručenou mzdu. Ocenili, že školení napomohlo k objasnění pojmů z ekonomické oblasti, jako jsou průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání v příslušných odvětvích. 
Také tentokrát byl kladně hodnocen celkový obsah školení, výběr témat a rovněž připravenost a obsah přednášek.   

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 

 • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
 • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 

Na otázku, jak posluchači posuzují spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem při vyjednávání PKS ve mzdové oblasti na úrovni svého podniku, odpověděli vesměs tak, že spolupráci hodnotí kladně. 
Ze stupnice známek 1 až 5 (známka 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,05.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k mzdové problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.

 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Karlovy Vary

 

Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“

 
Ve dnech 18. – 19. června 2019 se uskutečnila v Karlových Varech v penzionu Farma Hory první školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Jednalo se tentokrát konkrétně region Karlovy Vary. Tématem školení bylo „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“.

Na školení bylo přítomno celkem 22 účastníků, konkrétně 13 zástupců odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 9 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně zástupci útvarů práce a mezd (PAM), ekonomové, manažeři, referenti firem a další vedoucí pracovníci (55 %). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 12 předsedů ZV OS a  1 místopředseda ZV OS. Celkem 17 účastníků (77 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Karlovy Vary, konkrétně firmy O-I Czech Republic, a.s., závod Nové Sedlo. Zde proběhla exkurze ve výrobním provozu a následně pak za účasti vrcholného managementu závodu školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového hodnocení školení z 22 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako velmi přínosné. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Karlovy Vary.

I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat i připravenost lektorů.
Účastníci školení kladně hodnotili především: 
 
* Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

* Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

* Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy “Sociální fond” a “Podniková společenská spotřeba” apod.
 
Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhoršíbylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,06.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 
 

KA č. 4 – Vzdělávání členů ASKP – téma 1
 

Téma:  
Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii“

 
Dne 3. září 2019 byl zorganizován v Jablonci nad Nisou v Muzeu skla a bižuterie první seminář z cyklu odborných školení pro členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP) organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 4, tentokrát na téma „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii”. 

Semináře se zúčastnilo celkem 48 posluchačů, zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci apod. z členských organizací ASKP ČR zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.
 
Náplní odborného školení bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v České republice, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách odvětví,
 • trendy ve výrobních technologiích,
 • možná rizika a ohrožení jejich existence,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 48 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:
 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR,
 • aktuálních trendech v rámci sklářského a keramického průmyslu ČR,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců,
 • aktuálním vývoji v rámci druhé vlny Průmyslu 4. 0,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců. 


Účastníci také ocenili, že školení napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o možnostech a vývoji odborného vzdělávání.

I tentokrát byl pozitivně hodnocen celkový obsah semináře, výběr témat a obsahu přednášek.
   
Ze stupnice známek 1 až 5 (1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminářo hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,29.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem. Výsledky testu byly společně vyhodnoceny.

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Itálie
 
Téma:  
„Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii“
 

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se uskutečnila v Itálii v Římě první akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.
V rámci této první z celkového počtu čtyř v rámci projektu plánovaných zahraničních stáží proběhlo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z italského odborového svazu FEMCA – CISL, v němž jsou v Itálii organizovány i odbory působící ve sklářských a keramických firmách.
Zahraniční stáže v Itálii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 5 zástupců OS SKP a 3 zástupci ASKP ČR.
Během zahraniční stáže se v Itálii účastníci seznámili s problematikou, které se náš projekt všeobecně věnuje. Obsahem školení byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii, a to od podnikové, regionální, až po národní úroveň.  Konkrétně se jednalo o tyto oblasti, o nichž bylo pojednáno v rámci regionálních aspektů a specifik:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech   
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byl navštíven podnik na výrobu sanitární keramiky Pozzi Ginori ve městě Gaeta, kde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě z hlediska základních ekonomických ukazatelů i z hlediska péče o zaměstnance a kde měli možnost získané poznatky specifikovat na podnikové úrovni.
Co se týká hodnocení této aktivity, z vyhodnocení vyplněných 8 dotazníků spokojenosti vyplývá, že posluchači hodnotili zahraniční stáž velice kladně, a to jak z hlediska výběru témat, obsahu přednášek, tak i z hlediska celkového zabezpečení a přínosu.  
V rámci zahraniční stáže v Itálii došlo k celkovému zlepšení informovanosti o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu, účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež po návratu zpět do ČR mohou implementovat do svých pracovních činností a podělit se o ně s kolegy z OS SKP a ASKP.
Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo školení na vysoké úrovni, bylo pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,22.

 

KA č. 3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma: „kolektivní vyjednávání“ 


Ve dnech 16. a 17. října 2019 uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz první vzdělávání z celkového počtu tří obdobných akcí organizovaných pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 
Na semináři bylo přítomno celkem 58 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (40 osob), místopředsedů ZV OS(11 osob) a dalších členů ZV OS (7 osob). 


Smyslem vzdělávání především bylo:

 • připravit odborně funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) na jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2020,

 • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) pro léta 2019 a 2020 se zaměřením na vyjednávání dodatku ke KSVS na rok 2020, a to hlavně ve vztahu k úpravě minimálních mzdových tarifů v návaznosti na plánovaný růst minimální mzdy od 1. 1. 2020. 

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 58 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst,žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině ZO OS, kdy je právě v této době soustředěna největší pozornost na přípravu PKS na další období.

Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

 • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,            

 • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,                    

 • pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby,                      

 • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS, 

 • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

 • zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminářohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,11.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s poměrně dobrým celkovým výsledkem.
 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Znojmo
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“

 
Ve dnech 27. – 28. února 2020 se uskutečnila ve Znojmě v penzionu Dyje již druhá školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Toto školení bylo soustředěno do regionu Znojmo. Tématem školení bylo podle osnovy i tentokrát „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“.
Akce se zúčastnilo celkem 24 osob, konkrétně 13 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (6 osob), ostatní manažeři, vedoucí pracovníci a mistři (5 osob), referenti firem (5 osob), THP pracovníci a další zaměstnanci (8 osob). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 5 předsedů ZV OS, 5 místopředsedů ZV OS a 4 členové ZV OS. Celkem 17 účastníků (71 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Znojmo, konkrétně firmy Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Zde proběhla nejdříve exkurze ve výrobním provozu a pak následovalo za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel závodu a personální manažeři závodu i celé společnosti) školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 
V rámci celkového hodnocení školení z 24 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že účastníci hodnotili školení velmi kladně. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Znojmo.
I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat a vysoká připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

 • Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

 • Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

 • Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy “Sociální fond” a “Podniková společenská spotřeba”.

 • Uvedení pozitivních i negativních případů z PKS a srovnání jednotlivých společností

 • Závěrečná doporučení pro podniky nejen ve vztahu k odborům

 
I tentokrát proběhla práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,16.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Teplice
 
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“

 
V měsíci červnu 2020 se uskutečnilo v regionu Teplice, konkrétně ve firmě Český porcelán a.s. v Dubí u Teplice a následně v penzionu Růžový hrádek v Krupce (Teplice) další, v pořadí již třetí školení organizované v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Tato akce byly tentokrát soustředěna do zmíněného regionu Teplice. Tématem bylo stejně jako u předešlých dvou akcí „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 26 osob, konkrétně 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (8 osob), odboroví pracovníci (5 osob), THP (4 osoby), ředitel společnosti (1 osoba), zaměstnanci dělnických profesí (5 osob) a ostatní zaměstnanci (3 osoby). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 13 předsedů ZV OS a 2 členové ZV OS. Celkem 21 účastníků (81 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. Dále 7 účastníků se podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Školení bylo zahájeno dne 23. 6. 2020 návštěvou firmy Český porcelán a.s. v Dubí u Teplic. Zde se uskutečnila nejdříve exkurze ve výrobě, dále pak za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel společnosti a personalista) a zástupců ZV OS (předsedkyně ZV OS a další členové výboru) školení na téma 
PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 26 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci i tentokrát hodnotili školení velmi kladně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků teplického regionu z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu.

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,
* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,
* sociální fond a podniková společenská spotřeba,
* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,
* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.
 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,11.

 
Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2020