Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“

Počátkem března roku 2019 byl schválen v pořadí již druhý vzdělávací projekt pod názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty”, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, prioritní osa OPZ:
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen: Projekt). Projekt je rozpočtován v celkovém objemu přesahujícím 4 mil. 845 tis Kč a hrazen by měl být převážně z prostředků Evropského sociálního fondu    (80,58 % celkových prostředků). Ze státního rozpočtu ČR by mělo být hrazeno 19,42 % celkových nákladů.

Příjemcem dotace je Oborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP), partnerem projektu je Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP), která bude na většině klíčových aktivit participovat rovnoměrně s OS SKP svými účastníky.

Primárním cílem realizace projektu je získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firmy na sociální dialog, řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 

Specifické cíle projektu jsou:

• Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
• Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Uvedených cílů chce projekt dosáhnout díky realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na vzdělávání formou seminářů a školení, odborných kurzů, zahraničních stáží, konferencí, a to i v propojení na regionální aspekty.

Projekt je tříletý a bude realizován v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022. V jeho průběhu se očekává uspořádání celkem 24 akcí (9 klíčových aktivit) v celkovém rozsahu 49 dní, z nich 14 akcí bude společných (tedy pro OS SKP a ASKP), 7 školících akcí bude samostatných pro ASKP a 3 samostatné pro OS SKP. Celkem by se mělo jednotlivých akcí dohromady zúčastnit 727 osob a kromě prázdninových a některých zimních měsíců by se prakticky v každém dalším měsíci měla uskutečnit minimálně jedna akce.

Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit v jednotlivých letech naleznete v přehledu NÍŽE.

PROJEKT 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED AKTIVIT KE STAŽENÍ ZDE

Téma:  

BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu

 

Dne 17. dubna 2019 se uskutečnila v hotelu U Kozičky v Teplicích první akce organizovaná v rámci nového vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 1 na téma „BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu”. 

Semináře se zúčastnilo celkem 33 posluchačů, z toho 14 zástupců za stranu odborovou (OS SKP) a 19 zástupců za stranu zaměstnavatelů (ASKP). Co do profesního složení účastníky byli převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem (30 %), dále pak ředitelé, personální manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem (27 %). Mnozí z nich vystupují v roli partnerů odborových organizací při kolektivním vyjednávání a podílí se na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) za stranu zaměstnavatelů a rovněž na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za svaz zaměstnavatelů. Z odborových zástupců bylo přítomno 10 funkcionářů ZO OS, z toho 8 předsedů ZV OS, 4 zástupci byli pouze členy odborů.

V rámci evaluace z 33 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo že posluchači hodnotili školení jako velice zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP 
2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP
3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP 
4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu
5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku

V rámci hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k dané problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Unifrax s.r.o. Dubí.

KA č. 1 – Vzdělávací semináře – Praha – květen 2019

Téma:  
Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe 
v odvětvích sklo, keramika a porcelán

 

Dne 28. května 2019 byl zorganizován v Praze v zasedací místnosti Prag Gallery Laufen další seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích sklo, keramiky a porcelán“.

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (35 %). Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů (24 %). Z 15 přítomných odborových zástupců bylo 12 předsedů ZV OS.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 29 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS v odvětvích skla, keramiky a porcelánu v mzdové oblasti z hlediska mzdových systémů ve vazbě na minimální  a zaručenou mzdu. Ocenili, že školení napomohlo k objasnění pojmů z ekonomické oblasti, jako jsou průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání v příslušných odvětvích. 
Také tentokrát byl kladně hodnocen celkový obsah školení, výběr témat a rovněž připravenost a obsah přednášek.   

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 

 • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
 • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 

Na otázku, jak posluchači posuzují spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem při vyjednávání PKS ve mzdové oblasti na úrovni svého podniku, odpověděli vesměs tak, že spolupráci hodnotí kladně. 
Ze stupnice známek 1 až 5 (známka 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,05.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k mzdové problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.

 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Karlovy Vary

 

Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“

 
Ve dnech 18. – 19. června 2019 se uskutečnila v Karlových Varech v penzionu Farma Hory první školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Jednalo se tentokrát konkrétně region Karlovy Vary. Tématem školení bylo „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“.

Na školení bylo přítomno celkem 22 účastníků, konkrétně 13 zástupců odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 9 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně zástupci útvarů práce a mezd (PAM), ekonomové, manažeři, referenti firem a další vedoucí pracovníci (55 %). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 12 předsedů ZV OS a  1 místopředseda ZV OS. Celkem 17 účastníků (77 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Karlovy Vary, konkrétně firmy O-I Czech Republic, a.s., závod Nové Sedlo. Zde proběhla exkurze ve výrobním provozu a následně pak za účasti vrcholného managementu závodu školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového hodnocení školení z 22 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako velmi přínosné. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Karlovy Vary.

I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat i připravenost lektorů.
Účastníci školení kladně hodnotili především: 
 
* Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

* Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

* Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy “Sociální fond” a “Podniková společenská spotřeba” apod.
 
Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhoršíbylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,06.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 
 

KA č. 4 – Vzdělávání členů ASKP – téma 1
 

Téma:  
Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii“

 
Dne 3. září 2019 byl zorganizován v Jablonci nad Nisou v Muzeu skla a bižuterie první seminář z cyklu odborných školení pro členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP) organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 4, tentokrát na téma „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii”. 

Semináře se zúčastnilo celkem 48 posluchačů, zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci apod. z členských organizací ASKP ČR zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.
 
Náplní odborného školení bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v České republice, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách odvětví,
 • trendy ve výrobních technologiích,
 • možná rizika a ohrožení jejich existence,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 48 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:
 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR,
 • aktuálních trendech v rámci sklářského a keramického průmyslu ČR,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců,
 • aktuálním vývoji v rámci druhé vlny Průmyslu 4. 0,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců. 


Účastníci také ocenili, že školení napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o možnostech a vývoji odborného vzdělávání.

I tentokrát byl pozitivně hodnocen celkový obsah semináře, výběr témat a obsahu přednášek.
   
Ze stupnice známek 1 až 5 (1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminářo hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,29.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem. Výsledky testu byly společně vyhodnoceny.

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Itálie
 
Téma:  
„Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii“
 

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se uskutečnila v Itálii v Římě první akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.
V rámci této první z celkového počtu čtyř v rámci projektu plánovaných zahraničních stáží proběhlo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z italského odborového svazu FEMCA – CISL, v němž jsou v Itálii organizovány i odbory působící ve sklářských a keramických firmách.
Zahraniční stáže v Itálii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 5 zástupců OS SKP a 3 zástupci ASKP ČR.
Během zahraniční stáže se v Itálii účastníci seznámili s problematikou, které se náš projekt všeobecně věnuje. Obsahem školení byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii, a to od podnikové, regionální, až po národní úroveň.  Konkrétně se jednalo o tyto oblasti, o nichž bylo pojednáno v rámci regionálních aspektů a specifik:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech   
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byl navštíven podnik na výrobu sanitární keramiky Pozzi Ginori ve městě Gaeta, kde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě z hlediska základních ekonomických ukazatelů i z hlediska péče o zaměstnance a kde měli možnost získané poznatky specifikovat na podnikové úrovni.
Co se týká hodnocení této aktivity, z vyhodnocení vyplněných 8 dotazníků spokojenosti vyplývá, že posluchači hodnotili zahraniční stáž velice kladně, a to jak z hlediska výběru témat, obsahu přednášek, tak i z hlediska celkového zabezpečení a přínosu.  
V rámci zahraniční stáže v Itálii došlo k celkovému zlepšení informovanosti o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu, účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež po návratu zpět do ČR mohou implementovat do svých pracovních činností a podělit se o ně s kolegy z OS SKP a ASKP.
Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo školení na vysoké úrovni, bylo pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,22.

 

KA č. 3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma: „kolektivní vyjednávání“ 


Ve dnech 16. a 17. října 2019 uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz první vzdělávání z celkového počtu tří obdobných akcí organizovaných pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 
Na semináři bylo přítomno celkem 58 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (40 osob), místopředsedů ZV OS(11 osob) a dalších členů ZV OS (7 osob). 


Smyslem vzdělávání především bylo:

 • připravit odborně funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) na jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2020,

 • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) pro léta 2019 a 2020 se zaměřením na vyjednávání dodatku ke KSVS na rok 2020, a to hlavně ve vztahu k úpravě minimálních mzdových tarifů v návaznosti na plánovaný růst minimální mzdy od 1. 1. 2020. 

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 58 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst,žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině ZO OS, kdy je právě v této době soustředěna největší pozornost na přípravu PKS na další období.

Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

 • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,            

 • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,                    

 • pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby,                      

 • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS, 

 • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

 • zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminářohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,11.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s poměrně dobrým celkovým výsledkem.
 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Znojmo
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“

 
Ve dnech 27. – 28. února 2020 se uskutečnila ve Znojmě v penzionu Dyje již druhá školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Toto školení bylo soustředěno do regionu Znojmo. Tématem školení bylo podle osnovy i tentokrát „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“.
Akce se zúčastnilo celkem 24 osob, konkrétně 13 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (6 osob), ostatní manažeři, vedoucí pracovníci a mistři (5 osob), referenti firem (5 osob), THP pracovníci a další zaměstnanci (8 osob). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 5 předsedů ZV OS, 5 místopředsedů ZV OS a 4 členové ZV OS. Celkem 17 účastníků (71 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Znojmo, konkrétně firmy Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Zde proběhla nejdříve exkurze ve výrobním provozu a pak následovalo za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel závodu a personální manažeři závodu i celé společnosti) školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 
V rámci celkového hodnocení školení z 24 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že účastníci hodnotili školení velmi kladně. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Znojmo.
I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat a vysoká připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

 • Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

 • Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

 • Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy “Sociální fond” a “Podniková společenská spotřeba”.

 • Uvedení pozitivních i negativních případů z PKS a srovnání jednotlivých společností

 • Závěrečná doporučení pro podniky nejen ve vztahu k odborům

 
I tentokrát proběhla práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,16.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Teplice
 
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“

 
V měsíci červnu 2020 se uskutečnilo v regionu Teplice, konkrétně ve firmě Český porcelán a.s. v Dubí u Teplice a následně v penzionu Růžový hrádek v Krupce (Teplice) další, v pořadí již třetí školení organizované v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Tato akce byly tentokrát soustředěna do zmíněného regionu Teplice. Tématem bylo stejně jako u předešlých dvou akcí „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 26 osob, konkrétně 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (8 osob), odboroví pracovníci (5 osob), THP (4 osoby), ředitel společnosti (1 osoba), zaměstnanci dělnických profesí (5 osob) a ostatní zaměstnanci (3 osoby). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 13 předsedů ZV OS a 2 členové ZV OS. Celkem 21 účastníků (81 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. Dále 7 účastníků se podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Školení bylo zahájeno dne 23. 6. 2020 návštěvou firmy Český porcelán a.s. v Dubí u Teplic. Zde se uskutečnila nejdříve exkurze ve výrobě, dále pak za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel společnosti a personalista) a zástupců ZV OS (předsedkyně ZV OS a další členové výboru) školení na téma 
PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 26 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci i tentokrát hodnotili školení velmi kladně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků teplického regionu z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu.

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,
* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,
* sociální fond a podniková společenská spotřeba,
* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,
* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.
 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,11.

 
Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2020

 

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 1 – Vzdělávací semináře

 

Téma:

Informace odborům o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem

pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové

společenské spotřeby v PKS v praxi

 

Dne 24. března 2021 byl zorganizován ONLINE formou již několikrát z důvodu pandemie Covid 2019 odložený seminář začleněný do klíčové aktivitě KA 1 na téma „Informace odborům o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové společenské spotřeby v PKS v praxi “. 

Semináře se zúčastnilo celkem 32 posluchačů, z toho 19 zástupců OS SKP a 13 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli za stranu zaměstnavatelů hlavně osoby zabývající se personální agendou, jako personální ředitelé, manažeři apod. a za odborovou stranu to byli vesměs předsedové závodních výborů odborového svazu.

Ze samotného průběhu semináře i z písemného hodnocení semináře na základě zaslaných hodnotících dotazníků vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotili školení velice pozitivně, hlavně pak výběr témat semináře zaměřených na mzdovou problematiku ve vztahu ke kolektivnímu vyjednávání a dále na systémy podnikové společenské spotřeby v PKS a v praxi.

Téma podnikové společenské spotřeby, které úzce souvisí s uspokojováním podnikové spotřeby zaměstnanců ve firmách (závodní stravování, různé formy příspěvků, jako na penzijní připojištění, životní pojištění, zdravotní služby apod.), se úzce dotýká všech zaměstnanců a je ve firmách značně aktuální.

Pozitivně hodnoceno bylo kromě výběru témat, obsahu přednášek a fundovanosti a připravenosti lektorů i technické zabezpečení semináře, které poprvé v rámci realizace projektu neproběhlo prezenční formou, nýbrž online.

 

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo hlavně pozitivně hodnoceno objasnění témat týkajících se: 

 

 • mzdových systémů a vlivů, které na ně působí
 • úpravy podnikové společenská spotřeby v právních předpisech a v kolektivní smlouvě
 • předávání ekonomických dat odborům pro potřeby podnikového kolektivního vyjednávání
 • problematiky ekonomických ukazatelů pro rozšíření vědomostí o mzdových systémech, inflačních vlivech, vlivu vývoje hrubého domácího produktu na jednotlivá odvětví apod.
 • vysvětlení historické úlohy zastupitelských orgánů zaměstnanců v systému podnikové společenské spotřeby

 


Hodnocení aktivity

 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Jablonec nad Nisou

 

Téma:  

„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Jablonec nad Nisou“

 

Ve dnech 15. a 16. 6. 2021 se uskutečnila v regionu Jablonec nad Nisou ve společnosti PRECIOSA ORNELA a.s. v Desné v Jizerských horách a potom v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou poslední školící akce v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Tématem bylo stejně jako u předešlých třech regionálních akcí (regiony Karlovy Vary, Znojmo a Teplice) téma „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Jablonec nad Nisou“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 23 osob, konkrétně 12 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Z hlediska pracovního zařazení byli účastníky převážně ředitelé společností (4), HR manažeři a personalisté firem (2), vedoucí, mistři a THP pracovníci (7), zaměstnanci dělnických profesí (2), odboroví funkcionáři uvolněni pro výkon funkce v odporech (2) a ostatní zaměstnanci (6). Co do zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 6 předsedů ZV OS a 6 ostatních funkcionářů či členů odborů. Celkem 15 účastníků (65 %) se účastní podnikového kolektivního vyjednávání PKS buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou.  

Školení bylo zahájeno návštěvou společnosti PRECIOSA ORNELA a.s. v Desné v Jizerských horách. Zde se po exkurze ve výrobě následně za účasti vrcholného managementu firmy (generální ředitel společnosti a výrobní ředitel) a předsedkyně ZV OS konalo školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě.

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 23 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci hodnotili školení pozitivně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků regionu Jablonec nad Nisou jak z hlediska tarifních systémů, tak z hlediska vazby na minimální a zaručenou mzdu.

 

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,

* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,

* sociální fond a podniková společenská spotřeba,

* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,

* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,14.

 

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 18. 6. 2021

 

Téma:  

„Kolektivní vyjednávání“

Ve dnech 23. a 24. června 2021 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz již druhé, z důvodu pandemie Covid-19 odsunuté vzdělávání organizované pouze pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 

Na semináři bylo přítomno celkem 55 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (29 účastníků), místopředsedů OS a ZV OS (8), dalších funkcionářů ZV OS (11) a členů ZO OS (7).

Smyslem vzdělávání především bylo:

 • Seznámit funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) s taktikou jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS),
 • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) uzavřenou na léta 2021 a 2022 se zaměřením na porovnání této KSVS s KSVS jiných odvětví v působnosti jiných odborových svazů, především pak ve vztahu k mzdovým tarifům, ale i dalším závazkům v KSVS nasmlouvaným.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 55 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst, žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

 • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,
 • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,
 • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS,
 • poskytnutí přehledných informací o kvalitě a výši dílčích závazků nasmlouvaných v KSVS jiných odvětví a jejich srovnání s KSVS uzavřenou pro odvětví sdružená v našem OS, kdy většina našich závazků v kvalitativním i kvantitativním vyjádření převyšuje tyto jiné KSVS
 • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s dobrým celkovým výsledkem.

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2021

 

Hodnocení aktivity

KA č. 5 – Odborné kurzy pro členy ASKP z oblasti HR

 Téma:

Získávání a stabilizace nových zaměstnanců

Dne 29. června 2021 byl zorganizován ONLINE formou z důvodu pandemie Covid-19 odkládaný seminář začleněný do klíčové aktivitě KA č. 5 na téma „Získávání a stabilizace nových zaměstnanců“. Seminář byl s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců zaměřen na práci z domova a z ní souvislosti na pracovně-právní vztahy.

Semináře se zúčastnilo celkem 11 posluchačů z řád zástupců zaměstnavatelů z výrobních firem, dodavatelů surovin a zástupci oborově zaměřených škol z řad členů Asociace. Účastníky semináře z profesního hlediska byli za stranu zaměstnavatelů hlavně osoby zabývající se personální agendou, jako personální ředitelé, manažeři apod.

Ze samotného průběhu semináře i z písemného hodnocení semináře na základě zaslaných hodnotících dotazníků vyplynulo, že posluchači hodnotili školení velice pozitivně, hlavně pak výběr témat semináře zaměřených na získávání a stabilizaci zaměstnanců v současné komplikované době, a to i vzhledem k možnostem práce z domova.

Kladně bylo hodnoceno podání přehledu o motivačních a stabilizačních systémech pro nábor nových zaměstnanců, předání informací o konkrétních projektech získávání a stabilizace nových zaměstnanců a motivačních systémech jejich stabilizace, které jsou v některých podnicích sklářského a keramického průmyslu zavedeny a v neposlední řadě i prezentace konkrétních systémů náborových příspěvků a stabilizačních programů, které jsou v podnicích sklářského a keramického průmyslu využívány.

Téma získávání a stabilizace nových zaměstnanců je v dnešní době přímo spojeno také s problematikou práce z domova neboli home office. Právě práce z domova se v posledním roce pro mnohé změnila z vítaného benefitu na každodenní realitu. S tím je spojena řada úskalí z pohledu pracovního a daňového práva, které práce z domova přináší v praxi, zejména při nabírání i udržení stávajících zaměstnanců. V rámci kurzu byly prezentovány a diskutovány zásadní otázky spojení s přechodem do režimu home office a zpátky, jaké náklady je nutno zaměstnancům hradit, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, možnosti kontroly zaměstnanců, dále i otázky, na co si dát pozor při práci z domova ze zahraničí.

Probraná témata se úzce dotýkají všech zaměstnavatelů a zaměstnanců a jsou ve firmách značně aktuální, což dokládá i pozitivní hodnocení akce a výběru témat účastníky.

Pozitivně hodnoceno bylo kromě výběru témat, obsahu přednášek a fundovanosti a připravenosti lektorů i technické zabezpečení semináře, které v rámci realizace projektu neproběhlo prezenční formou, nýbrž online.

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo hlavně pozitivně hodnoceno objasnění témat týkajících se: 

 • zlepšení orientace účastníků v zákoníku práce v souvislost z prací z domova
 • zhodnocení výhod a nevýhod spojených z prací z domova
 • otázek spojených s problematikou změny místa výkonu práce
 • rozšíření vědomostí o odpovědnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a pracovních úrazů
 • upřesnění znalostí o možnostech a nutnosti součinnosti zaměstnance při evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti apod.
 • vysvětlení povinnosti hradit náklady na home office, objasnění okolností výkonu práce na náklady zaměstnavatele vč. náhrady nákladů z pohledu daňového
 • správného nastavení kontroly zaměstnance při práci z domova vč. ochrany dat

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 4 – Vzdělávání členů ASKP

Téma č. 2  
„Příležitosti a rizika pro sklářský a keramický průmysl v České republice“

 

 

Zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) se dne 7. září 2021 setkali na akci organizované v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA č. 4 – Vzdělávání pro členy ASKP, tentokrát na téma „Příležitosti a rizika pro sklářský a keramický průmysl v České republice“.   

Vzdělávacího semináře se zúčastnilo celkem 53 posluchačů, zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci apod. z členských organizací ASKP ČR zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.

Náplní odborného vzdělávání bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v České republice, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách odvětví,
 • trendy v oblasti energií pro energeticky náročné odvětví skla a keramiky,
 • očekávaná rizika pro příležitosti pro odvětví v oblasti lidských zdrojů,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky.

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

V rámci akce byl zhodnocen vývoj odvětví v covidovém roce a očekávání vycházející z aktuální situace v Čechách, Evropě i ve světě. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech spojených s růstem ceny energií a ostatních vstupů, dopadech evropské environmentální politiky na průmysl nebo nových trendech v obchodu a designu. Mezi stále aktuální a hlavní otázky patří stále oblast sociálního dialogu, odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců spojená s nastupující generací a zvyšováním jejího průměrného věku. Zástupci významně proexportně orientovaného a energeticky náročného odvětví, kterým výroba skla a keramiky je, prodiskutovali také otázku a možnosti aktivního určování trendů v odvětví a významnou roli skla, keramiky a porcelánu jako šetrných, moderních a udržitelných produktů směrem k životnímu prostředí v globálním světě.

V rámci závěrečného hodnocení semináře se účastníci zapojili do vyhodnocení, z kterého vyplynulo, že posluchači hodnotí akci velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:

 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR,
 • aktuálních trendech v rámci sklářského a keramického průmyslu ČR,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců,
 • aktuálním vývoji v oblasti transformující se energetiky.

Účastníci vzdělávací akce také ocenili, že společné setkání napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o příležitostech a rizicích pro další vývoj odvětví.

 

 

Hodnocení aktivity

KA č.  3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma:  

„Kolektivní vyjednávání“

 

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz další, v pořadí již třetí a poslední vzdělávání organizované pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu, a to v klíčové aktivitě 3. Tématem školení bylo „kolektivní vyjednávání“. 

Semináře se zúčastnilo 56 členů OS, převážně to byli předsedové ZV OS (34), místopředsedové ZV OS (8), jiní funkcionáři ZV OS (11) a v neposlední řadě členové ZO OS (3).

Smyslem vzdělávání především bylo:

 • příprava funkcionářského aktivu OS SKP na jednání o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2022
 • výklad o kolektivní smlouvě vyššího stupně (KSVS) pro rok 2022 (dodatek)
 • porovnání KSVS pro odvětví sdružená v OS SKP s KSVS jiných odvětví v působnosti jiných odborových svazů

V rámci evaluačních aktivit v závěru školení účastníci vyplnili  56 hodnotících dotazníků spokojenosti, z nichž vyplynulo, že akce byla hodnocena zdařile. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, rovněž fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo hlavně kladně hodnoceno:             

 • přehledné a jasné vysvětlení jednotlivých částí PKS, hlavně pak oblasti mzdové, která je pro kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli v ZO OS stěžejní
 • pochopení práv a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS
 • získání přehledů o výši dílčích závazků nasmlouvaných v KSVS jiných odvětví
 • srovnání KSVS pro sklářská a keramická odvětví s ostatními KSVS uzavřenými pro odvětví jiná

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,18.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s dobrým celkovým výsledkem.

 

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Belgie

 

 

Téma:  

Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Belgii“

 

Ve dnech 16. – 20. května 2022 se uskutečnila v Bruselu v Belgii další již druhá akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.

V rámci této v rámci projektu plánované zahraniční stáže proběhlo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z belgické odborové centrály CG FGTB, v níž jsou v Belgii organizovány i odbory působící ve sklářských a keramických společnostech.

Zahraniční stáže v Belgii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 4 zástupců OS SKP a 4 zástupci ASKP ČR. Co do profesního složení zástupců ASKP ČR se vesměs jednalo o HR a personální manažery společností, zástupce OS SKP pak převážně tvořili předsedové odborových organizací.

Obsahem školení zahraniční stáže v Belgii byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Belgii, konkrétně se jednalo o tyto oblasti:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byla navštívena společnost AGC Mol, kde se vyrábí ploché sklo. Zde účastníci zahraniční stáže získali základní informace o navštívené firmě z hlediska základních ekonomických ukazatelů i z hlediska péče o zaměstnance. Rovněž měli možnost v rámci komentované exkurze si prohlédnout výrobní provozy a porovnat pracovní podmínky zaměstnanců v Belgii s podmínkami v obdobných výrobních zařízeních v České republice. Jako součást přednášky o BOZP jsme navštívili region Charleroi a město Bois du Cazier, kde se uskutečnila nejen vlastní přednáška, ale také návštěva  tamního muzea připomínajícího obrovské důlní neštěstí v roce 1956, když v dole zahynulo z důvodu porušení bezpečnostních předpisů celkem 262 horníků.

Co se týká hodnocení zahraniční stáže v Belgii, z vyhodnocení 8 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplývá, že účastníci stáže hodnotili akci velice pozitivně, a to jak z hlediska celkového zabezpečení zahraniční stáže, tak i hlavně z hlediska výběru témat školení, obsahu přednášek a v neposlední řadě i z hlediska celkového přínosu školení pro další práci. Velmi kladně byla hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, schopnost reagovat na dotazy a připomínky. Účastníci by však uvítali větší prostor pro diskuzi a vznešení dotazů, čemuž však nebylo z časových důvodů možno zcela vyhovět.  

V rámci zahraniční stáže v Belgii došlo k celkovému zlepšení informovanosti o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu, účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež po návratu zpět do ČR mohou přenést do svých pracovních činností a podělit se o ně se svými kolegy z OS SKP a ASKP.

Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo celkově školení na vysoké úrovni, bylo pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,04.

 

Z podkladů účastníků stáže zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 26. 5. 2022

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Španělsko

 

Téma:  

Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku“

 

Ve dnech 6. – 10. června 2022 se uskutečnila v Barceloně ve Španělsku další plánovaná akce v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.

V rámci této v pořadí již třetí zahraniční stáže se uskutečnilo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři ze dvou španělských odborových svazů, a to UGT a CC.OO., dále pak manažeři firmy Roca. Vlastní školení se uskutečnilo v Barceloně v prostorách společnosti Roca Barcelona Gallery.

Zahraniční stáže ve Španělsku se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 4 zástupců OS SKP a 4 zástupci ASKP ČR. Z profesního hlediska byli všichni zástupci ASKP ČR HR manažeři tří sklářských a jedné keramické společnosti. Za OS SKP to pak byli zástupci odborových organizací v působnosti odborového svazu.

Obsahem školení i této zahraniční stáže byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku, konkrétně se jednalo o tyto oblasti:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byla navštívena výrobní společnost Roca Sanitarios v okrajové čtvrti Barcelony Gavá, kde se vyrábí sanitární keramika. Zde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě nejen z hlediska základních ekonomických ukazatelů, ale i z hlediska péče o zaměstnance. V rámci exkurze měli možnost si prohlédnout výrobní provozy a porovnat pracovní podmínky zaměstnanců ve Španělsku s podmínkami v obdobných výrobních zařízeních v České republice.

V rámci hodnocení zahraniční stáže ve Španělsku vyplnili všichni účastníci dotazníky. Z nich vyplynulo, že akce byla hodnocena velmi kladně, a to nejen z hlediska obsahového, ale i z hlediska celkového přínosu školení pro další individuální práci v příslušných firmách po návratu ze školení. 

Pozitivně byla také hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, schopnost reagovat na dotazy a připomínky.

V rámci zahraniční stáže došlo k získání informací o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku. Účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež mohou porovnat a podělit se o ně se svými kolegy z OS SKP a ASKP na semináři, který proběhne v listopadu letošního roku v Praze.

Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo celkově školení na vysoké úrovni, bylo               pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,10.

Z podkladů účastníků stáže zpravoval Zdeněk Zmeškal, doplnil Vladimír Kubinec, 15.6.2022