Projekt „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. - regionální aspekty“

V Letech 2019 až 2023 byl realizován v pořadí již druhý vzdělávací projekt pod názvem “Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty”, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010566, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (dále jen: Projekt). Projekt byl rozpočtován v celkovém objemu přesahujícím 4 mil. 845 tis Kč a hrazen byl převážně z prostředků Evropského sociálního fondu (80,58 % celkových prostředků). Ze státního rozpočtu ČR bylo hrazeno 19,42 % celkových nákladů. Původně schválený tříletý projekt byl z důvodu pandemie Covid-19 prodloužen o 1 rok, tedy na 4 roky.

Příjemcem dotace byl Oborový svaz skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP), partnerem projektu byla Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP), která na většině klíčových aktivit participovala rovnoměrně s OS SKP svými účastníky.

Primárním cílem realizace projektu bylo získání znalostí, zkušeností a dovedností účastníků projektu v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a tím zkvalitnění tvorby jak kolektivní smlouvy vyššího stupně, tak podnikových kolektivních smluv včetně promítnutí vlivu ekonomických ukazatelů firem na sociální dialog, dále řešení absence předdůchodů či vymezení závazků týkajících se péče o zaměstnance. 

Specifické cíle projektu byly:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
  • Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Uvedených cílů projekt dosáhl díky realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu, které byly zaměřeny na vzdělávání formou seminářů a školení, odborných kurzů, zahraničních stáží, konferencí, a to i v propojení na regionální aspekty.

Projekt byl realizován v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2023. V jeho průběhu bylo uspořádáno celkem 24 akcí (9 klíčových aktivit) v celkovém rozsahu 49 dní, z nich 14 akcí bylo společných (tedy pro OS SKP a ASKP), 7 školících akcí bylo samostatných pro ASKP a 3 samostatné pro OS SKP. Celkem se jednotlivých akcí dohromady zúčastnilo 780 osob, z toho 367 zástupců OS SKP a 413 zástupců ASKP. Z důvodu pandemie Covid-19 bylo nutno 2 akce uspořádat ONLINE.

Rekapitulace jednotlivých vzdělávacích klíčových aktivit v jednotlivých letech naleznete v přehledu NÍŽE.

PROJEKT 2 – REKAPITULACE KA KE STAŽENÍ ZDE 

Téma:  

BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu

 

Dne 17. dubna 2019 se uskutečnila v hotelu U Kozičky v Teplicích první akce organizovaná v rámci nového vzdělávacího projektu, konkrétně seminář klíčové aktivity KA č. 1 na téma „BOZP se zaměřením na zkušenosti z praxe v podnicích skla, keramiky a porcelánu“. 

Semináře se zúčastnilo celkem 33 posluchačů, z toho 14 zástupců za stranu odborovou (OS SKP) a 19 zástupců za stranu zaměstnavatelů (ASKP). Co do profesního složení účastníky byli převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem (30 %), dále pak ředitelé, personální manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem (27 %). Mnozí z nich vystupují v roli partnerů odborových organizací při kolektivním vyjednávání a podílí se na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) za stranu zaměstnavatelů a rovněž na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za svaz zaměstnavatelů. Z odborových zástupců bylo přítomno 10 funkcionářů ZO OS, z toho 8 předsedů ZV OS, 4 zástupci byli pouze členy odborů.

V rámci evaluace z 33 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo že posluchači hodnotili školení jako velice zdařilé s tím, že podalo ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy.   

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP 
2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP
3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP 
4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu
5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku

V rámci hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k dané problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.
V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec semináře exkurze ve firmě Unifrax s.r.o. Dubí.

KA č. 1 – Vzdělávací semináře – Praha – květen 2019

Téma:  
Tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe 
v odvětvích sklo, keramika a porcelán

 

Dne 28. května 2019 byl zorganizován v Praze v zasedací místnosti Prag Gallery Laufen další seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma tarifní systémy v PKS ve vazbě na zaručenou mzdu včetně shrnutí praxe v odvětvích sklo, keramiky a porcelán„.

Semináře se zúčastnilo celkem 29 posluchačů, z toho 15 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního pohledu byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (35 %). Za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další zaměstnanci odborů (24 %). Z 15 přítomných odborových zástupců bylo 12 předsedů ZV OS.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 29 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS v odvětvích skla, keramiky a porcelánu v mzdové oblasti z hlediska mzdových systémů ve vazbě na minimální  a zaručenou mzdu. Ocenili, že školení napomohlo k objasnění pojmů z ekonomické oblasti, jako jsou průměrná mzda, minimální mzda, zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání v příslušných odvětvích. 
Také tentokrát byl kladně hodnocen celkový obsah školení, výběr témat a rovněž připravenost a obsah přednášek.   

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo pozitivně hodnoceno: 

 • vliv přednášek na lepší pochopení druhů tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí v příslušných odvětvích,
 • zlepšení informovanosti o vazbě tarifních systémů v PKS na zaručenou mzdu v příslušných odvětvích. 

Na otázku, jak posluchači posuzují spolupráci mezi odbory a zaměstnavatelem při vyjednávání PKS ve mzdové oblasti na úrovni svého podniku, odpověděli vesměs tak, že spolupráci hodnotí kladně. 
Ze stupnice známek 1 až 5 (známka 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,05.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem k mzdové problematice. Výsledky testu byly následně společně vyhodnoceny.

 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Karlovy Vary

 

Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“

 
Ve dnech 18. – 19. června 2019 se uskutečnila v Karlových Varech v penzionu Farma Hory první školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Jednalo se tentokrát konkrétně region Karlovy Vary. Tématem školení bylo „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Karlovy Vary“.

Na školení bylo přítomno celkem 22 účastníků, konkrétně 13 zástupců odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 9 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně zástupci útvarů práce a mezd (PAM), ekonomové, manažeři, referenti firem a další vedoucí pracovníci (55 %). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 12 předsedů ZV OS a  1 místopředseda ZV OS. Celkem 17 účastníků (77 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Karlovy Vary, konkrétně firmy O-I Czech Republic, a.s., závod Nové Sedlo. Zde proběhla exkurze ve výrobním provozu a následně pak za účasti vrcholného managementu závodu školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě

V rámci celkového hodnocení školení z 22 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili školení jako velmi přínosné. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Karlovy Vary.

I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat i připravenost lektorů.
Účastníci školení kladně hodnotili především: 
 
* Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

* Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

* Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy „Sociální fond“ a „Podniková společenská spotřeba“ apod.
 
Pozitivně byla hodnocena práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhoršíbylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,06.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 
 

KA č. 4 – Vzdělávání členů ASKP – téma 1
 

Téma:  
Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii“

 
Dne 3. září 2019 byl zorganizován v Jablonci nad Nisou v Muzeu skla a bižuterie první seminář z cyklu odborných školení pro členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP) organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 4, tentokrát na téma „Vývoj sklářského a keramického průmyslu v České republice a Evropské unii“. 

Semináře se zúčastnilo celkem 48 posluchačů, zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci apod. z členských organizací ASKP ČR zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.
 
Náplní odborného školení bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v České republice, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách odvětví,
 • trendy ve výrobních technologiích,
 • možná rizika a ohrožení jejich existence,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 48 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí školení velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:
 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR,
 • aktuálních trendech v rámci sklářského a keramického průmyslu ČR,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců,
 • aktuálním vývoji v rámci druhé vlny Průmyslu 4. 0,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců. 


Účastníci také ocenili, že školení napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o možnostech a vývoji odborného vzdělávání.

I tentokrát byl pozitivně hodnocen celkový obsah semináře, výběr témat a obsahu přednášek.
   
Ze stupnice známek 1 až 5 (1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminářo hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,29.

Získané znalosti byly na závěr semináře ověřeny testem. Výsledky testu byly společně vyhodnoceny.

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Itálie
 
Téma:  
„Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii“
 

Ve dnech 16. – 20. září 2019 se uskutečnila v Itálii v Římě první akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.
V rámci této první z celkového počtu čtyř v rámci projektu plánovaných zahraničních stáží proběhlo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z italského odborového svazu FEMCA – CISL, v němž jsou v Itálii organizovány i odbory působící ve sklářských a keramických firmách.
Zahraniční stáže v Itálii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 5 zástupců OS SKP a 3 zástupci ASKP ČR.
Během zahraniční stáže se v Itálii účastníci seznámili s problematikou, které se náš projekt všeobecně věnuje. Obsahem školení byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Itálii, a to od podnikové, regionální, až po národní úroveň.  Konkrétně se jednalo o tyto oblasti, o nichž bylo pojednáno v rámci regionálních aspektů a specifik:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech   
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byl navštíven podnik na výrobu sanitární keramiky Pozzi Ginori ve městě Gaeta, kde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě z hlediska základních ekonomických ukazatelů i z hlediska péče o zaměstnance a kde měli možnost získané poznatky specifikovat na podnikové úrovni.
Co se týká hodnocení této aktivity, z vyhodnocení vyplněných 8 dotazníků spokojenosti vyplývá, že posluchači hodnotili zahraniční stáž velice kladně, a to jak z hlediska výběru témat, obsahu přednášek, tak i z hlediska celkového zabezpečení a přínosu.  
V rámci zahraniční stáže v Itálii došlo k celkovému zlepšení informovanosti o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu, účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež po návratu zpět do ČR mohou implementovat do svých pracovních činností a podělit se o ně s kolegy z OS SKP a ASKP.
Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo školení na vysoké úrovni, bylo pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,22.

 

KA č. 3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma: „kolektivní vyjednávání“ 


Ve dnech 16. a 17. října 2019 uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz první vzdělávání z celkového počtu tří obdobných akcí organizovaných pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 
Na semináři bylo přítomno celkem 58 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (40 osob), místopředsedů ZV OS(11 osob) a dalších členů ZV OS (7 osob). 


Smyslem vzdělávání především bylo:

 • připravit odborně funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) na jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2020,

 • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) pro léta 2019 a 2020 se zaměřením na vyjednávání dodatku ke KSVS na rok 2020, a to hlavně ve vztahu k úpravě minimálních mzdových tarifů v návaznosti na plánovaný růst minimální mzdy od 1. 1. 2020. 

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 58 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst,žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, především pak v tom smyslu, že korespondoval s potřebami a situací ve většině ZO OS, kdy je právě v této době soustředěna největší pozornost na přípravu PKS na další období.

Kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

 • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,            

 • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,                    

 • pochopení správné formulace možných závazků PKS ve vazbě na právní úpravu a na praktické potřeby,                      

 • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS, 

 • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

 • zlepšení schopnosti podílet se samostatně na tvorbě PKS.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminářohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,11.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s poměrně dobrým celkovým výsledkem.
 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Znojmo
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“

 
Ve dnech 27. – 28. února 2020 se uskutečnila ve Znojmě v penzionu Dyje již druhá školící akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Toto školení bylo soustředěno do regionu Znojmo. Tématem školení bylo podle osnovy i tentokrát „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Znojmo“.
Akce se zúčastnilo celkem 24 osob, konkrétně 13 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 
Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (6 osob), ostatní manažeři, vedoucí pracovníci a mistři (5 osob), referenti firem (5 osob), THP pracovníci a další zaměstnanci (8 osob). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 5 předsedů ZV OS, 5 místopředsedů ZV OS a 4 členové ZV OS. Celkem 17 účastníků (71 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. 
Školení bylo zahájeno návštěvou jedné z největších firem regionu Znojmo, konkrétně firmy Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., závod Hodonice. Zde proběhla nejdříve exkurze ve výrobním provozu a pak následovalo za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel závodu a personální manažeři závodu i celé společnosti) školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 
V rámci celkového hodnocení školení z 24 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že účastníci hodnotili školení velmi kladně. Dle jejich úsudku školení značně přispělo ke zlepšení celkového povědomí o podnikovém kolektivním vyjednávání z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu ve firmách regionu Znojmo.
I tentokrát byl kladně hodnocen obsah školení, výběr témat a vysoká připravenost lektorů.

Účastníci školení kladně hodnotili především: 

 • Přínos školení pro zlepšení informovanosti o druzích tarifních systémů v PKS a jejich návaznosti na podnikové katalogy funkcí u firem regionu

 • Pochopení vazeb pojmů tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda apod. a jejích významu pro kolektivní vyjednávání ve firmách regionu

 • Objasnění různých ekonomických termínů vč. rozdílu mezi pojmy „Sociální fond“ a „Podniková společenská spotřeba“.

 • Uvedení pozitivních i negativních případů z PKS a srovnání jednotlivých společností

 • Závěrečná doporučení pro podniky nejen ve vztahu k odborům

 
I tentokrát proběhla práce ve skupinách, kdy se při zadání vzorového příkladu výsledků ekonomiky firmy pracovalo se statistickými výkazy ČSÚ P 3-04 a P 2-04. Výsledkem výpočtu bylo získávání základních ekonomických dat fiktivní firmy jako východiska pro potřeby kolektivního vyjednávání.
Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,16.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že výsledky testu byly společně vyhodnoceny. 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Teplice
 
 
Téma:  
„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“

 
V měsíci červnu 2020 se uskutečnilo v regionu Teplice, konkrétně ve firmě Český porcelán a.s. v Dubí u Teplice a následně v penzionu Růžový hrádek v Krupce (Teplice) další, v pořadí již třetí školení organizované v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Tato akce byly tentokrát soustředěna do zmíněného regionu Teplice. Tématem bylo stejně jako u předešlých dvou akcí „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Teplice“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 26 osob, konkrétně 15 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Z profesního zastoupení byli účastníky převážně HR manažeři a personalisté firem (8 osob), odboroví pracovníci (5 osob), THP (4 osoby), ředitel společnosti (1 osoba), zaměstnanci dělnických profesí (5 osob) a ostatní zaměstnanci (3 osoby). Z hlediska zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 13 předsedů ZV OS a 2 členové ZV OS. Celkem 21 účastníků (81 % ze všech přítomných) se ve firmách podílí na přípravě podnikových kolektivních smluv (PKS) buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou. Dále 7 účastníků se podílí na přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

Školení bylo zahájeno dne 23. 6. 2020 návštěvou firmy Český porcelán a.s. v Dubí u Teplic. Zde se uskutečnila nejdříve exkurze ve výrobě, dále pak za účasti vrcholného managementu firmy (ředitel společnosti a personalista) a zástupců ZV OS (předsedkyně ZV OS a další členové výboru) školení na téma 
PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě. 

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 26 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci i tentokrát hodnotili školení velmi kladně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků teplického regionu z hlediska tarifních systémů ve vazbě na minimální a zaručenou mzdu.

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,
* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,
* sociální fond a podniková společenská spotřeba,
* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,
* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.
 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,11.

 
Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2020

 

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 1 – Vzdělávací semináře

 

Téma:

Informace odborům o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem

pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové

společenské spotřeby v PKS v praxi

 

Dne 24. března 2021 byl zorganizován ONLINE formou již několikrát z důvodu pandemie Covid 2019 odložený seminář začleněný do klíčové aktivitě KA 1 na téma „Informace odborům o ekonomických datech, práce s ekonomickými daty firem pro potřeby kolektivního vyjednávání a systémy podnikové společenské spotřeby v PKS v praxi „. 

Semináře se zúčastnilo celkem 32 posluchačů, z toho 19 zástupců OS SKP a 13 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli za stranu zaměstnavatelů hlavně osoby zabývající se personální agendou, jako personální ředitelé, manažeři apod. a za odborovou stranu to byli vesměs předsedové závodních výborů odborového svazu.

Ze samotného průběhu semináře i z písemného hodnocení semináře na základě zaslaných hodnotících dotazníků vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotili školení velice pozitivně, hlavně pak výběr témat semináře zaměřených na mzdovou problematiku ve vztahu ke kolektivnímu vyjednávání a dále na systémy podnikové společenské spotřeby v PKS a v praxi.

Téma podnikové společenské spotřeby, které úzce souvisí s uspokojováním podnikové spotřeby zaměstnanců ve firmách (závodní stravování, různé formy příspěvků, jako na penzijní připojištění, životní pojištění, zdravotní služby apod.), se úzce dotýká všech zaměstnanců a je ve firmách značně aktuální.

Pozitivně hodnoceno bylo kromě výběru témat, obsahu přednášek a fundovanosti a připravenosti lektorů i technické zabezpečení semináře, které poprvé v rámci realizace projektu neproběhlo prezenční formou, nýbrž online.

 

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo hlavně pozitivně hodnoceno objasnění témat týkajících se: 

 

 • mzdových systémů a vlivů, které na ně působí
 • úpravy podnikové společenská spotřeby v právních předpisech a v kolektivní smlouvě
 • předávání ekonomických dat odborům pro potřeby podnikového kolektivního vyjednávání
 • problematiky ekonomických ukazatelů pro rozšíření vědomostí o mzdových systémech, inflačních vlivech, vlivu vývoje hrubého domácího produktu na jednotlivá odvětví apod.
 • vysvětlení historické úlohy zastupitelských orgánů zaměstnanců v systému podnikové společenské spotřeby

 


Hodnocení aktivity

 

KA č. 6 – Školení v regionech – region Jablonec nad Nisou

 

Téma:  

„Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Jablonec nad Nisou“

 

Ve dnech 15. a 16. 6. 2021 se uskutečnila v regionu Jablonec nad Nisou ve společnosti PRECIOSA ORNELA a.s. v Desné v Jizerských horách a potom v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou poslední školící akce v rámci klíčové aktivity KA č. 6 – Školení v regionech. Tématem bylo stejně jako u předešlých třech regionálních akcí (regiony Karlovy Vary, Znojmo a Teplice) téma „Podnikové kolektivní vyjednávání v návaznosti na tarifní systémy a podnikovou společenskou spotřebu PKS firem regionu Jablonec nad Nisou“.

Aktivity se zúčastnilo celkem 23 osob, konkrétně 12 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu a 11 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR.

Z hlediska pracovního zařazení byli účastníky převážně ředitelé společností (4), HR manažeři a personalisté firem (2), vedoucí, mistři a THP pracovníci (7), zaměstnanci dělnických profesí (2), odboroví funkcionáři uvolněni pro výkon funkce v odporech (2) a ostatní zaměstnanci (6). Co do zastoupení odborových funkcionářů bylo přítomno 6 předsedů ZV OS a 6 ostatních funkcionářů či členů odborů. Celkem 15 účastníků (65 %) se účastní podnikového kolektivního vyjednávání PKS buď za stranu zaměstnavatelskou nebo za stranu odborovou.  

Školení bylo zahájeno návštěvou společnosti PRECIOSA ORNELA a.s. v Desné v Jizerských horách. Zde se po exkurze ve výrobě následně za účasti vrcholného managementu firmy (generální ředitel společnosti a výrobní ředitel) a předsedkyně ZV OS konalo školení na téma PKS v návaznosti na mzdový systém a podnikovou společenskou spotřebu ve firmě.

V rámci celkového vyhodnocení aktivity vyplynulo z 23 vyplněných dotazníků spokojenosti, že účastníci hodnotili školení pozitivně. Bylo konstatováno, že akce přispěla ke zlepšení celkové informovanosti o vyjednávání PKS na úrovni podniků regionu Jablonec nad Nisou jak z hlediska tarifních systémů, tak z hlediska vazby na minimální a zaručenou mzdu.

 

Účastníci se pozitivně vyjádřili k získaným vědomostem v těchto oblastech: 

* druhy tarifních systémů v PKS a jejich návaznost na podnikové katalogy funkcí,

* tarifní mzda, minimální mzda a zaručená mzda a jejích významu pro kolektivní vyjednávání,

* sociální fond a podniková společenská spotřeba,

* pozitivní a negativní příklady z obsahu konkrétních PKS a srovnání jednotlivých firem,

* doporučení pro podniky v návaznosti na kolektivní vyjednávání pro následující období.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,14.

 

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 18. 6. 2021

 

Téma:  

„Kolektivní vyjednávání“

Ve dnech 23. a 24. června 2021 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz již druhé, z důvodu pandemie Covid-19 odsunuté vzdělávání organizované pouze pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 3 na téma „kolektivní vyjednávání“. 

Na semináři bylo přítomno celkem 55 členů OS. Jednalo se o široký funkcionářský aktiv odborového svazu složený převážně z předsedů ZV OS (29 účastníků), místopředsedů OS a ZV OS (8), dalších funkcionářů ZV OS (11) a členů ZO OS (7).

Smyslem vzdělávání především bylo:

 • Seznámit funkcionářský aktivu základních organizací odborového svazu (ZO OS) s taktikou jednání se zaměstnavateli o podnikové kolektivní smlouvě (PKS),
 • seznámit funkcionáře OS s kolektivní smlouvou vyššího stupně (KSVS) uzavřenou na léta 2021 a 2022 se zaměřením na porovnání této KSVS s KSVS jiných odvětví v působnosti jiných odborových svazů, především pak ve vztahu k mzdovým tarifům, ale i dalším závazkům v KSVS nasmlouvaným.

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 55 dotazníků spokojenosti, z nichž se dá vyčíst, žezúčastnění hodnotili akci velice dobře. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, kladně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo pozitivně hodnoceno zejména:                 

 • zlepšení informovanosti o PKS a KSVS jako celku,
 • pochopení správné formulace jednotlivých částí PKS,
 • zlepšení informovanosti o právech a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS,
 • poskytnutí přehledných informací o kvalitě a výši dílčích závazků nasmlouvaných v KSVS jiných odvětví a jejich srovnání s KSVS uzavřenou pro odvětví sdružená v našem OS, kdy většina našich závazků v kvalitativním i kvantitativním vyjádření převyšuje tyto jiné KSVS
 • zlepšení informovanosti o vzájemných vztazích mezi odbory a zaměstnavateli v procesu kolektivního vyjednávání,

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,15.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s dobrým celkovým výsledkem.

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 25. 6. 2021

 

Hodnocení aktivity

KA č. 5 – Odborné kurzy pro členy ASKP z oblasti HR

 Téma:

Získávání a stabilizace nových zaměstnanců

Dne 29. června 2021 byl zorganizován ONLINE formou z důvodu pandemie Covid-19 odkládaný seminář začleněný do klíčové aktivitě KA č. 5 na téma „Získávání a stabilizace nových zaměstnanců“. Seminář byl s ohledem na aktuální potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců zaměřen na práci z domova a z ní souvislosti na pracovně-právní vztahy.

Semináře se zúčastnilo celkem 11 posluchačů z řád zástupců zaměstnavatelů z výrobních firem, dodavatelů surovin a zástupci oborově zaměřených škol z řad členů Asociace. Účastníky semináře z profesního hlediska byli za stranu zaměstnavatelů hlavně osoby zabývající se personální agendou, jako personální ředitelé, manažeři apod.

Ze samotného průběhu semináře i z písemného hodnocení semináře na základě zaslaných hodnotících dotazníků vyplynulo, že posluchači hodnotili školení velice pozitivně, hlavně pak výběr témat semináře zaměřených na získávání a stabilizaci zaměstnanců v současné komplikované době, a to i vzhledem k možnostem práce z domova.

Kladně bylo hodnoceno podání přehledu o motivačních a stabilizačních systémech pro nábor nových zaměstnanců, předání informací o konkrétních projektech získávání a stabilizace nových zaměstnanců a motivačních systémech jejich stabilizace, které jsou v některých podnicích sklářského a keramického průmyslu zavedeny a v neposlední řadě i prezentace konkrétních systémů náborových příspěvků a stabilizačních programů, které jsou v podnicích sklářského a keramického průmyslu využívány.

Téma získávání a stabilizace nových zaměstnanců je v dnešní době přímo spojeno také s problematikou práce z domova neboli home office. Právě práce z domova se v posledním roce pro mnohé změnila z vítaného benefitu na každodenní realitu. S tím je spojena řada úskalí z pohledu pracovního a daňového práva, které práce z domova přináší v praxi, zejména při nabírání i udržení stávajících zaměstnanců. V rámci kurzu byly prezentovány a diskutovány zásadní otázky spojení s přechodem do režimu home office a zpátky, jaké náklady je nutno zaměstnancům hradit, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, možnosti kontroly zaměstnanců, dále i otázky, na co si dát pozor při práci z domova ze zahraničí.

Probraná témata se úzce dotýkají všech zaměstnavatelů a zaměstnanců a jsou ve firmách značně aktuální, což dokládá i pozitivní hodnocení akce a výběru témat účastníky.

Pozitivně hodnoceno bylo kromě výběru témat, obsahu přednášek a fundovanosti a připravenosti lektorů i technické zabezpečení semináře, které v rámci realizace projektu neproběhlo prezenční formou, nýbrž online.

Z pohledu celkového přínosu semináře pro účastníky bylo hlavně pozitivně hodnoceno objasnění témat týkajících se: 

 • zlepšení orientace účastníků v zákoníku práce v souvislost z prací z domova
 • zhodnocení výhod a nevýhod spojených z prací z domova
 • otázek spojených s problematikou změny místa výkonu práce
 • rozšíření vědomostí o odpovědnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP a pracovních úrazů
 • upřesnění znalostí o možnostech a nutnosti součinnosti zaměstnance při evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti apod.
 • vysvětlení povinnosti hradit náklady na home office, objasnění okolností výkonu práce na náklady zaměstnavatele vč. náhrady nákladů z pohledu daňového
 • správného nastavení kontroly zaměstnance při práci z domova vč. ochrany dat

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 4 – Vzdělávání členů ASKP

Téma č. 2  
„Příležitosti a rizika pro sklářský a keramický průmysl v České republice“

 

 

Zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) se dne 7. září 2021 setkali na akci organizované v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA č. 4 – Vzdělávání pro členy ASKP, tentokrát na téma „Příležitosti a rizika pro sklářský a keramický průmysl v České republice“.   

Vzdělávacího semináře se zúčastnilo celkem 53 posluchačů, zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci apod. z členských organizací ASKP ČR zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.

Náplní odborného vzdělávání bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v České republice, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách odvětví,
 • trendy v oblasti energií pro energeticky náročné odvětví skla a keramiky,
 • očekávaná rizika pro příležitosti pro odvětví v oblasti lidských zdrojů,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky.

Pandemie koronaviru v roce 2020 zasáhla i sklářský a keramický průmysl. Celkové tržby a export poklesly meziročně o desetinu a propadly se na úroveň dosahovanou před 5 lety. Vzhledem k původnímu očekávání a vývoji situace ve světě jde o dobrý výsledek, ke kterému přispěla především schopnost firem přizpůsobit se měnící se situaci.

V rámci akce byl zhodnocen vývoj odvětví v covidovém roce a očekávání vycházející z aktuální situace v Čechách, Evropě i ve světě. Zástupci průmyslu, akademické sféry a státní správy diskutovali o trendech spojených s růstem ceny energií a ostatních vstupů, dopadech evropské environmentální politiky na průmysl nebo nových trendech v obchodu a designu. Mezi stále aktuální a hlavní otázky patří stále oblast sociálního dialogu, odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců spojená s nastupující generací a zvyšováním jejího průměrného věku. Zástupci významně proexportně orientovaného a energeticky náročného odvětví, kterým výroba skla a keramiky je, prodiskutovali také otázku a možnosti aktivního určování trendů v odvětví a významnou roli skla, keramiky a porcelánu jako šetrných, moderních a udržitelných produktů směrem k životnímu prostředí v globálním světě.

V rámci závěrečného hodnocení semináře se účastníci zapojili do vyhodnocení, z kterého vyplynulo, že posluchači hodnotí akci velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:

 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR,
 • aktuálních trendech v rámci sklářského a keramického průmyslu ČR,
 • aktuálním vývoji v oblasti odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců,
 • aktuálním vývoji v oblasti transformující se energetiky.

Účastníci vzdělávací akce také ocenili, že společné setkání napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o příležitostech a rizicích pro další vývoj odvětví.

 

 

Hodnocení aktivity

KA č.  3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

Téma:  

„Kolektivní vyjednávání“

 

Ve dnech 20. a 21. října 2021 se uskutečnilo ve Starých Splavech v hotelu Bezděz další, v pořadí již třetí a poslední vzdělávání organizované pro členy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) v rámci vzdělávacího projektu, a to v klíčové aktivitě 3. Tématem školení bylo „kolektivní vyjednávání“. 

Semináře se zúčastnilo 56 členů OS, převážně to byli předsedové ZV OS (34), místopředsedové ZV OS (8), jiní funkcionáři ZV OS (11) a v neposlední řadě členové ZO OS (3).

Smyslem vzdělávání především bylo:

 • příprava funkcionářského aktivu OS SKP na jednání o podnikové kolektivní smlouvě (PKS) pro rok 2022
 • výklad o kolektivní smlouvě vyššího stupně (KSVS) pro rok 2022 (dodatek)
 • porovnání KSVS pro odvětví sdružená v OS SKP s KSVS jiných odvětví v působnosti jiných odborových svazů

V rámci evaluačních aktivit v závěru školení účastníci vyplnili  56 hodnotících dotazníků spokojenosti, z nichž vyplynulo, že akce byla hodnocena zdařile. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, rovněž fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na vznesené dotazy a připomínky.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu školení pro posluchače, bylo hlavně kladně hodnoceno:             

 • přehledné a jasné vysvětlení jednotlivých částí PKS, hlavně pak oblasti mzdové, která je pro kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli v ZO OS stěžejní
 • pochopení práv a povinnostech odborů v oblasti uzavírání PKS a KSVS
 • získání přehledů o výši dílčích závazků nasmlouvaných v KSVS jiných odvětví
 • srovnání KSVS pro sklářská a keramická odvětví s ostatními KSVS uzavřenými pro odvětví jiná

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,18.

Získané znalosti byly na závěr školení ověřeny testem s tím, že test byl společně vyhodnocen  s dobrým celkovým výsledkem.

 

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Belgie

 

 

Téma:  

Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Belgii“

 

Ve dnech 16. – 20. května 2022 se uskutečnila v Bruselu v Belgii další již druhá akce organizovaná v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.

V rámci této v rámci projektu plánované zahraniční stáže proběhlo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z belgické odborové centrály CG FGTB, v níž jsou v Belgii organizovány i odbory působící ve sklářských a keramických společnostech.

Zahraniční stáže v Belgii se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 4 zástupců OS SKP a 4 zástupci ASKP ČR. Co do profesního složení zástupců ASKP ČR se vesměs jednalo o HR a personální manažery společností, zástupce OS SKP pak převážně tvořili předsedové odborových organizací.

Obsahem školení zahraniční stáže v Belgii byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu v Belgii, konkrétně se jednalo o tyto oblasti:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byla navštívena společnost AGC Mol, kde se vyrábí ploché sklo. Zde účastníci zahraniční stáže získali základní informace o navštívené firmě z hlediska základních ekonomických ukazatelů i z hlediska péče o zaměstnance. Rovněž měli možnost v rámci komentované exkurze si prohlédnout výrobní provozy a porovnat pracovní podmínky zaměstnanců v Belgii s podmínkami v obdobných výrobních zařízeních v České republice. Jako součást přednášky o BOZP jsme navštívili region Charleroi a město Bois du Cazier, kde se uskutečnila nejen vlastní přednáška, ale také návštěva  tamního muzea připomínajícího obrovské důlní neštěstí v roce 1956, když v dole zahynulo z důvodu porušení bezpečnostních předpisů celkem 262 horníků.

Co se týká hodnocení zahraniční stáže v Belgii, z vyhodnocení 8 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplývá, že účastníci stáže hodnotili akci velice pozitivně, a to jak z hlediska celkového zabezpečení zahraniční stáže, tak i hlavně z hlediska výběru témat školení, obsahu přednášek a v neposlední řadě i z hlediska celkového přínosu školení pro další práci. Velmi kladně byla hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, schopnost reagovat na dotazy a připomínky. Účastníci by však uvítali větší prostor pro diskuzi a vznešení dotazů, čemuž však nebylo z časových důvodů možno zcela vyhovět.  

V rámci zahraniční stáže v Belgii došlo k celkovému zlepšení informovanosti o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu, účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež po návratu zpět do ČR mohou přenést do svých pracovních činností a podělit se o ně se svými kolegy z OS SKP a ASKP.

Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo celkově školení na vysoké úrovni, bylo pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,04.

 

Z podkladů účastníků stáže zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 26. 5. 2022

 

Hodnocení aktivity

 

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Španělsko

 

Téma:  

Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku“

 

Ve dnech 6. – 10. června 2022 se uskutečnila v Barceloně ve Španělsku další plánovaná akce v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.

V rámci této v pořadí již třetí zahraniční stáže se uskutečnilo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři ze dvou španělských odborových svazů, a to UGT a CC.OO., dále pak manažeři firmy Roca. Vlastní školení se uskutečnilo v Barceloně v prostorách společnosti Roca Barcelona Gallery.

Zahraniční stáže ve Španělsku se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 4 zástupců OS SKP a 4 zástupci ASKP ČR. Z profesního hlediska byli všichni zástupci ASKP ČR HR manažeři tří sklářských a jedné keramické společnosti. Za OS SKP to pak byli zástupci odborových organizací v působnosti odborového svazu.

Obsahem školení i této zahraniční stáže byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku, konkrétně se jednalo o tyto oblasti:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V rámci zahraniční stáže byla navštívena výrobní společnost Roca Sanitarios v okrajové čtvrti Barcelony Gavá, kde se vyrábí sanitární keramika. Zde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě nejen z hlediska základních ekonomických ukazatelů, ale i z hlediska péče o zaměstnance. V rámci exkurze měli možnost si prohlédnout výrobní provozy a porovnat pracovní podmínky zaměstnanců ve Španělsku s podmínkami v obdobných výrobních zařízeních v České republice.

V rámci hodnocení zahraniční stáže ve Španělsku vyplnili všichni účastníci dotazníky. Z nich vyplynulo, že akce byla hodnocena velmi kladně, a to nejen z hlediska obsahového, ale i z hlediska celkového přínosu školení pro další individuální práci v příslušných firmách po návratu ze školení. 

Pozitivně byla také hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, schopnost reagovat na dotazy a připomínky.

V rámci zahraniční stáže došlo k získání informací o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu ve Španělsku. Účastníci získali nové znalosti a zkušenosti, jež mohou porovnat a podělit se o ně se svými kolegy z OS SKP a ASKP na semináři, který proběhne v listopadu letošního roku v Praze.

Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo celkově školení na vysoké úrovni, bylo               pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,10.

Z podkladů účastníků stáže zpravoval Zdeněk Zmeškal, doplnil Vladimír Kubinec, 15.6.2022

 

 

 

 

 

Hodnocení aktivity

KA č. 4 – Vzdělávání pro členy ASKP – Karlovy Vary

 

Téma:  

„Motivace a stabilizace zaměstnanců ve sklářském a keramickém průmyslu

v České republice“

 

Zástupci Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP) se dne 14. září 2022 setkali na akci organizované v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA č. 4 – Vzdělávání pro členy ASKP, tentokrát na téma „Motivace a stabilizace zaměstnanců ve sklářském a keramickém průmyslu v České republice (ČR)“.   

Vzdělávacího semináře, který se uskutečnil v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, se zúčastnilo celkem 59 posluchačů, zástupců ASKP. Účastníky semináře z profesního hlediska byli hlavně klíčoví manažeři firem, techničtí odborníci, vlastníci z členských organizací ASKP zastupující výrobu a zpracování skla, keramiky a porcelánu v ČR.

Náplní odborného vzdělávání bylo předání informací, týkajících se aktuálního stavu sklářského a keramického průmyslu v ČR, a to se zaměřením na:

 • strukturu, vývoj výroby a zaměstnanosti ve firmách v odvětví,
 • trendy v oblasti odměňování, vývoje mezd v odvětví a produktivity práce,
 • očekávaný vývoj v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti vzhledem k energetické náročnosti odvětví v návaznosti na enormní ceny energií,
 • konkurenceschopnost výrobců skla a keramiky v souvislosti s motivací zaměstnanců.

 

V rámci školení bylo konstatováno, že:

Rok 2021 odstartoval všem Evropanům zatím neřešenou energetickou krizi. Energeticky náročná průmyslová odvětví spadla do nečekaných problémů. Na konci roku ceny plynu vylétly na deseti-patnácti násobky cen v porovnání s předchozími léty. Přes obtíže s nárůstem cen všech vstupů se firmám ve sklářském a keramickém průmyslu po prvním covidovém roce podařilo dosáhnout v roce 2021 růstu tržeb skoro na 56 mld. Kč, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních 30 let. Celkový počet pracovníků průmyslu skla a keramiky vykázaný v roce 2021 je 20.307 zaměstnanců (firmy nad 50 zaměstnanců). V jednotlivých výrobních oborech je situace odlišná. Sklářský průmysl vykázal zanedbatelný pokles o 0,7 % (124 osob) a v keramickém průmyslu vzrostl o 2,6 % (85 osob). Pokles počtu pracovníků, i přes potřebu a zájem firem přijímat nové zaměstnance, je dán nedostatkem nejen kvalifikované pracovní síly, ale i všeobecným nedostatkem volných zaměstnanců na trhu práce.

Vývoj průměrných měsíčních mezd mezi roky 2021 a 2020 dokumentuje hospodářskou situaci firem sklářského a keramického průmyslu. Pokračuje stále výraznější tendence v diferenciaci mezd mezi obory, jejichž produkce jsou masové a prakticky plně automatizované. Jedná se o výrobu plochého skla a jeho zpracování (43.556 Kč), skleněných vláken a výrobků z nich a obalového skla. Dále obory, kde jsou častější změny (kratší výrobní série) v režimu liniových automatizovaných výrob a stále určitý podíl ruční výroby, jsou výrazně nad mzdovým mediánem v ČR. Průměrná mzda dosahovaná ve skupině technická a zdravotnická keramika (38.541 Kč) je vyšší než průměrná mzda v ČR, přičemž průměrná mzda v sanitární keramice je 40 220 Kč. Výši průměrné mzdy ve skupině ostatního skla ovlivňuje na straně jedné posilování podílu kvalifikovanější práce (skupina výrob technického skla), na straně druhé nízké mzdy ve výrobě skleněných polotovarů pro bižuterii. Průměrné mzdy zejména v užitkovém porcelánu zůstávají pod průměrnou mzdou v ČR. Mzdy v užitkovém skle se z dlouhodobého hlediska k průměrné mzdě stále rychleji přibližují.

Produktivita práce průmyslu skla a keramiky jako celku meziročně vzrostla o 21,5 %. Produktivita práce v plochém skle se v roce 2021 výrazně zvýšila o 20,4 %, v obalovém skle zůstala na obdobných hodnotách a skleněná vlákna zvýšila produktivitu o 11,0 %. Stejně tak větší nárůst produktivity práce zaznamenal výrobní obor užitkového skla o 19,9 % a ostatního skla o 33,6 %.

V rámci akce byl zhodnocen vývoj odvětví s důrazem na možnosti stabilizace a další motivace zaměstnanců v době, kdy je celé energeticky náročné odvětví zatíženo enormním nárůstem cen energií a hrozbami spojenými s úplným zastavením dodávek plynu či stále rostoucí inflací, která ovlivňuje ekonomické schopnosti firem, které jsou přímo navázané na možnosti ohodnocení zaměstnanců.

Účastníci diskutovali o trendech spojených s růstem cen energií a jejich vlivu na odměňování a zaměstnanost v odvětví. Mezi stále aktuální a hlavní otázky patří oblast sociálního dialogu, odměňování, motivace a stabilizace zaměstnanců spojená s nastupující generací a zvyšováním jejího průměrného věku.

V rámci závěrečného hodnocení semináře se posluchači zapojili do vyhodnocení, z kterého vyplynulo, že hodnotí akci velice pozitivně s tím, že hlavní přínos spatřují především ve zlepšení informovanosti o:

 • vývoji sklářského a keramického průmyslu v ČR s důrazem na zaměstnanost,
 • aktuálních trendech a dopadech energetické krize a inflace na situaci s odměňováním, zaměstnanců ve sklářském a keramickém průmyslu ČR,
 • odměňování, motivaci a stabilizaci zaměstnanců s ohledem na inflaci,
 • trendech v oblasti stabilizace zaměstnanců a odměňování s ohledem na vnější

Účastníci vzdělávací akce také ocenili, že společné setkání napomohlo ke zlepšení možnosti sdílení a výměny informací napříč odvětvími a ke zlepšení informovanosti o příležitostech a rizicích pro další vývoj odvětví a stabilizaci zaměstnanců, kteří jsou nositeli znalostí a dovedností tolik cenných pro specifické odvětví průmyslu, kterým výroba skla, keramiky a porcelánu bezesporu je.

 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,15.

 

 

 

Hodnocení aktivity

KA č. 2 – Zahraniční stáž – Slovensko

 

Téma:  

Spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu na Slovensku“

Ve dnech 19. – 23. září 2022 se uskutečnila ve Slovenské republice (SR) poslední z plánovaných akcí v rámci klíčové aktivity KA č. 2 – Zahraniční stáže.

V rámci této v pořadí již čtvrté zahraniční stáže se uskutečnilo školení, které obsahově zabezpečovali lektoři z Odborového svazu KOVO (OZ KOVO), kde jsou v SR organizovány i odborové organizace z odvětví skla.

Vlastní školení se uskutečnilo na Štrbském Plese v hotelu Sorea Trigan.

Zahraniční stáže v SR se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 5 zástupců OS SKP a 3 zástupci ASKP ČR. Z profesního hlediska všichni tři zástupci ASKP ČR zastávali pozice HR manažerů, a to 2 sklářských firem a 1 firmy keramické. Za OS SKP to pak byli zástupci odborových organizací v působnosti OS, 4 ve funkcích předsedů ZV OS a 1 ve funkci předsedy OS.

Rovněž obsahem školení této zahraniční stáže byla témata týkající se spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu. Konkrétně se jednalo o tyto oblasti:

 • Kolektivní vyjednávání
 • Důchodové pojištění
 • PKS v nadnárodních společnostech
 • Valorizace mezd – inflace
 • Vyhodnocení rizik – osobní ochranné pracovní prostředky

V průběhu zahraniční stáže proběhlo setkání s managementem a zástupci odborů v nadnárodní společnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Popradě, kde se vyrábí a kompletují elektrické spotřebiče, především pak pračky Whirlpool. Zde účastníci stáže získali základní informace o navštívené firmě nejen z hlediska základních ekonomických ukazatelů, ale i z hlediska péče o zaměstnance. V rámci exkurze měli možnost si prohlédnout výrobní provozy a seznámit se s pracovními podmínky zaměstnanců.

V rámci hodnocení zahraniční stáže na Slovensku vyplnili všichni účastníci dotazníky. Z nich vyplynulo, že akce byla hodnocena velmi kladně, a to nejen z hlediska obsahového, ale i z hlediska celkového organizačního zabezpečení.

Pozitivně byla hodnocena fundovanost a připravenost lektorů. V rámci zařazených přednášek měli posluchači možnost porovnat systém kolektivního vyjednávání u nás a v SR, který od rozdělení republiky doznal v některých oblastech značných změn. Obdobně tomu je i v oblasti mzdové, sociálního i zdravotního pojištění. Odlišně se rovněž vyvíjí inflace v obou zemích. Zajímavé také bylo porovnat úroveň podmínek v oblasti BOZP u nás a na Slovensku.

V rámci zahraniční stáže získali účastníci celou řadu informací o spolupráci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci sociálního dialogu na Slovensku, získali nové znalosti a zkušenosti, o něž se mohou podělit se svými kolegy na pracovištích a v odborových organizacích po návratu domů. Mohou je rovněž využít na vzdělávacím semináři s názvem „Přenos znalostí a zkušeností ze zahraničních stáží“, který je zařazen v programu projektu na začátek listopadu 2022.

Podle závěrečného hodnocení účastníků stáže proběhlo celkově školení na vysoké úrovni, bylo               pro ně přínosem a splnilo jejich očekávání.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, bylo školení účastníky zahraniční stáže hodnoceno celkovou průměrnou známkou 1,05.

 

 

 Hodnocení aktivity 

KA č. 5 – Odborné kurzy pro členy ASKP z oblasti HR 

Téma: 

Příklady dobré praxe BOZP 

Odborný kurz ASKP ČR, který byl tentokráte zaměřen na sdílení dobré praxe v oblasti kultury zdravé a bezpečné práce ve firmách, se uskutečnil ve dnech 26. – 27. 10. 2022 v Teplicích, v zasedací místnosti hotelu U Kozičky. 

Na akci bylo přítomno celkem 23 účastníků. Zúčastnili se převážně manažeři a referenti bezpečnosti práce, bezpečnostní a požární technici a OZO v oblasti BOZP z jednotlivých firem, dále pak HR a výrobní manažeři a další manažeři a vedoucí zaměstnanci firem. 

Nosnou část kurzu tvořila vystoupení a prezentace jednotlivých účastníků a následná diskuze nad praktickými problémy v oblasti BOZP, které účastníci řeší. V rámci aktivity se uskutečnila nad rámec kurzu exkurze ve firmě Knauf Insulation spol. s.r.o. v závodě v Krupce, kde měli účastníci možnost nahlédnout přímo do provozu firmy a seznámit se s opatřeními v oblasti BOZP přímo v praxi. 

V rámci evaluace z 24 vyplněných dotazníků spokojenosti vyplynulo, že posluchači hodnotili akci jako velice zdařilou s tím, že podala ucelený přehled o problematice BOZP ve firmách. Kladně byl hodnocen obsah školení, výběr témat, pozitivně byla rovněž hodnocena fundovanost a připravenost lektorů, jejich schopnost problematiku přehledně vysvětlit a reagovat na dotazy. 

Z hlediska přínosu školení pro posluchače bylo pozitivně hodnoceno především: 

1. Přínos prezentací správné praxe BOZP (vyhodnocování rizik, OOPP, pracovně lékařské prohlídky, pracovní úrazovost) pro činnost BOZP. 

2. Zlepšení informovanosti o uplatňování právních předpisů, které se zabývají problematikou BOZP. 

3. Využití získaných informací pro kolektivní vyjednávání PKS v oblasti BOZP. 

4. Zlepšení informovanosti o nejčastějších zdrojích a příčinách pracovních úrazů v odvětvích skla, keramiky a porcelánu. 

5. Spolupráce mezi odbory a zaměstnavatelem na úrovni podniku v oblasti kontroly BOZP. 

 

V rámci závěrečného hodnocení bylo také doporučeno pokračovat v zavedené praxi vč. návštěv podniků a seznamovat se s riziky a problémy v oblasti BOZP v rámci sdílení dobré praxe. 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, seminář byl hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,16. 

Zpracoval: Marek Novák, MBA, 3. 11. 2022 

 Hodnocení aktivity 

KA č. 1 – Vzdělávací semináře 

Téma: 

Přenos znalostí ze zahraniční 

Dne 9. listopadu 2022 se uskutečnil v Praze ve školící místnosti hotelu Duo poslední seminář organizovaný v rámci vzdělávacího projektu v klíčové aktivitě KA 1, tentokrát na téma „Přenos znalostí ze zahraniční „. 

Semináře se zúčastnilo celkem 30 posluchačů, z toho 16 zástupců OS SKP a 14 zástupců ASKP ČR. Účastníky semináře z profesního hlediska byli hlavně za stranu zaměstnavatelů personální manažeři firem, jako personální ředitel, HR manager, vedoucí personálního útvaru apod. (10 účastníků), za odborovou stranu to byli především předsedové ZV OS uvolnění pro výkon funkce v odborech a další funkcionáři odborů (9 účastníků). Z 16 přítomných odborových zástupců bylo 13 předsedů ZV OS. 

V rámci semináře šlo především o přenos a zobecnění znalostí získaných z klíčových aktivit zařazených v KA č. 2 -zahraniční stáže. Ty proběhly v rámci vzdělávacího projektu celkem 4 ve 4 zemích, a to v Itálii (září 2019), v Belgii (květen 2022), ve Španělsku (červen 2022) a na Slovensku (září 2022). 

Všichni, kteří se zahraničních stážích zúčastnili (celkem 32 účastníků), se s výjimkou 2 omluvených zúčastnili i tohoto vzdělávacího semináře. 

Cílem přednášek na semináři bylo hlavně zobecnění znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých zemích ve všech jejích dílčích komponentech, tedy z hlediska sociálního dialogu v oblastech: 

• kolektivního vyjednávání, 

• důchodového pojištění, 

• valorizace mezd a inflace, 

• vyhodnocení rizik a vhodnosti osobních ochranných pracovních prostředků. 

Značná pozornost byla také věnována poznatkům z podnikových kolektivních smluv z navštívených nadnárodních společnosti během zahraničích stáží v Itálii (firma Pozzi Ginori-Gaeta – keramika), v Belgii (firma AGC Mol – ploché sklo), ve Španělsku (firma Roca Sanitarios Gava Barcelona – sanitární keramika) a na Slovensku (firma Whirpool Poprad – výroba praček). 

Účastníci byli v rámci zahraničních stáží i v rámci semináře seznámeni s právní úpravou týkající se oblasti kolektivního vyjednávání, důchodového pojištění, mzdových systémů a oblasti BOZP v jednotlivých navštívených zemích s tím, že měli rovněž možnost tuto úpravu porovnat s právní úpravou v ČR. To účastníci velmi ocenili, protože některé získané poznatky ze zahraničí byly i podle názoru účastníků semináře inspirativní i pro podnikové kolektivní vyjednávání v ČR. Ze získaných poznatků vyplynula blízkost právní úpravy i praxe v ČR a SR na jedné straně a odlišnost od systémů v právní úpravě v Itálii, Belgii a Španělsku na straně druhé. To se týká i systému zastoupení zaměstnanců v ČR a SR, kdy v zemích západní Evropy existuje jednoznačně větší konkurence i mezi odborovými organizacemi v jednotlivých podnicích a tím i větší odpovědnost odborů vůči zastupovaným zaměstnancům za obsah uzavřených kolektivních smluv, zvláště pak na podnikové úrovni. Zvláště inspirativní pak byl poznatek o zákonem zaručené valorizaci tarifních mezd v Belgii. 

V rámci závěrečného hodnocení semináře bylo vyplněno 30 dotazníků spokojenosti. Z jejich vyhodnocení vyplynulo, že posluchači hodnotí seminář velice pozitivně. Hlavní přínos především spatřují ve zlepšení celkové informovanosti o úrovni sociálního dialogu mezi odbory a zaměstnavateli v jednotlivých zemích, kde se uskutečnily zahraniční stáže, tedy v Itálii, v Belgii, ve Španělsku a na Slovensku včetně možnosti porovnání právní úpravy jednotlivých oblastí sociálního dialogu v navštívených zemích s právní úpravou u nás. 

Ze stupnice známek 1 až 5 (1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší), byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,12. 

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 12. 11. 2022 

Doplnil: JUDr. Vladimír Kubinec, 15.11.2022 

 

 

 

Hodnocení aktivity

KA č.  8 – Konference k významu kolektivního vyjednávání v odvětvích sklo, keramika a porcelán s přihlédnutím k aktuální situaci v odvětvích

Dne 25. ledna 2023 se uskutečnilo v Praze v hotelu Populus jedna z posledních akcí organizovaných v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. Konkrétně se jednalo o „Konferenci k významu kolektivního vyjednávání v odvětvích sklo, keramika a porcelán“. 

Na konferenci bylo přítomno celkem 56 účastníků, z toho 31 zástupců Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (OS SKP) a 25 zástupců Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR). Co do složení účastníků se z řad členů OS SKP jednalo hlavně o předsedy a další funkcionáře ZV OS (31 účastníků), z řad členské základny ASKP ČR pak hlavně o personalisty z příslušných firem, jako HR manažery, vedoucí personálních oddělení vedoucí oddělení lidských zdrojů apod. (22 zástupců).  

Cílem konference bylo shrnout význam kolektivního vyjednávání v odvětvích skla, keramiky                         a porcelánu pro zaměstnance i zaměstnavatele v uvedených odvětvích, a to i ve vazbě na aktuální situaci a hrozby v předmětných odvětvích.

Konference, kterou řídil a moderoval manažer projektu pan Vladimír Kubinec, byla rozdělena do několika bloků, v nichž byly shrnuty cíle kolektivního vyjednávání a přínos pro cílové skupiny. Prezentovány byly též dosažené výsledky v oblasti kolektivního vyjednávání.

Na konferenci vystoupila zástupkyně evropské odborové organizace industriAll, jejímž je OS SKP členem, konkrétně zástupkyně generálního tajemníka industriAll paní Isabelle Barthés. Její vystoupení bylo zaměřeno k problematice kolektivního vyjednávání z pohledu platné či připravované evropské legislativy, a to včetně problematiky institutu evropské minimální mzdy.

Konference se rovněž zúčastnila zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, konkrétně náměstkyně ministra práce a sociálních věcí odpovědná za legislativu paní Dana Roučková. Ve své prezentaci účastníky seznámila mimo jiné i s připravovanou novelou zákoníku práce ve vazbě na probíranou problematiku.

Dále pak na konferenci vystoupili zástupci ASKP ČR (pan Marek Novák, tajemník ASKP ČR a paní Helena Müllerová, personální manažerka společnosti Český Porcelán a.s.)  a OS SKP (pan Ondřej Fedoročko, předseda OS SKP), kteří zhodnotili význam kolektivního vyjednávání na úrovni odvětví jednak pro zaměstnavatelský svaz, jednak pro odbory. Na jejich vystoupení navázala vystoupení několika zástupců jednotlivých firem a základních odborových organizací, kteří pohovořili o významu odvětvové kolektivní smlouvy (KSVS) a konkrétní podnikové kolektivní smlouvy (PKS) v jejich působnosti.

Konference o kolektivním vyjednávání byla jedinečnou příležitostí k získání poznatků o úpravě předmětné problematiky na úrovni evropské legislativy a právní úpravy v České republice, ale také příležitostí k bilancování významu kolektivního vyjednávání v odvětvích sklo, keramika a porcelán a v neposlední řadě i příležitostí ke sdělení názorů na danou problematiku.

V rámci evaluačních aktivit v závěru konference účastníci vyplnili 56 hodnotících dotazníků spokojenosti, z nichž vyplynulo, že akce byla hodnocena zdařile. Kladně byl hodnocen výběr témat konference a jejich obsah, rovněž fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti.

Co se týká podrobnějšího hodnocení přínosu konference pro účastníky, bylo především kladně hodnoceno:                

 • pochopení významu kolektivního vyjednávání v odvětvích skla, keramiky a porcelánu pro zaměstnance i zaměstnavatele, a to i ve vazbě na aktuální situaci a hrozby v daných odvětvích
 • objasnění smyslu kolektivního vyjednávání a jeho přínosu pro cílové skupiny
 • objasnění problematiky kolektivního vyjednávání z pohledu platné či připravované vnitrostátní a evropské legislativy, a to včetně problematiky institutu minimální mzdy
 • poskytnutí odpovídajících informací o připravované novele zákoníku práce ve vazbě na předmětnou problematiku
 • zhodnocení významu kolektivního vyjednávání pro zaměstnavatelský svaz a pro odbory na úrovni jednotlivých odvětví
 • posouzení významu KSVS i PKS pro jednotlivé firmy a odborové organizace včetně posouzení významu KSVS pro vyjednávání PKS.

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl seminář ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,13.

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 30. 1. 2023

Hodnocení aktivity

KA č. 5 – Odborný kurz pro členy ASKP z oblasti HR – Praha – březen 2023

Téma: Spolupráce se SŠ a VŠ, podpora technického vzdělávání

 

 Dne 9. března 2023 se v Praze v hotelu DUO uskutečnila aktivita organizovaná v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. 

Konkrétně se jednalo o „Odborný kurz na téma „Spolupráce průmyslu se středními a vysokými školami, podpora technického vzdělávání“. 

Na kurzu bylo přítomno celkem 29 účastníků. Co do složení účastníků z řad členské základny ASKP ČR se jednalo především o ředitele škol, pedagogické pracovníky odpovědné za spolupráci s firmami a nábor studentů, personalisty a personální ředitele z firem, vedoucí personálních oddělení, ředitele firem apod. 

Hlavním cílem a náplní kurzu bylo: 

• Podat přehled forem podpory technického vzdělávání na všech stupních škol, 

• Vést diskuzi o konkrétních projektech spolupráce se středními a vysokými školami, 

• Poskytnout informace o konkrétních projektech podpory technického vzdělávání, které jsou v některých podnicích sklářského a keramického průmyslu zavedeny. 

Neméně důležitým smyslem kurzu bylo také sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce firem a škol při oslovování studentů, spolupráce v rámci vzdělávacího procesu formou praxí a zapojení firem do vzdělávacího procesu až po nábor absolventů škol do firem. Účastníci akce rovněž diskutovali další možnosti rozvoje spolupráce firem a škol. 

V dopoledním bloku mimo jiné prezentovali zástupci středních a vysokých škol ostatním účastníkům otázky na téma „proč spolupracovat a co umí školy nabídnout“. Odpolední blok navázal na dopolední program, kde zástupci firem představili očekávání firem, jejich zkušenosti a požadavky na spolupráci. Na závěr došlo na sdílení dobré praxe, prezentovány byly příklady úspěšné spolupráce firem a škol. 

Odborný kurz byl jedinečnou příležitostí k získání nejrůznějších poznatků v oblasti spolupráce se SŠ a VŠ vč. podpory technického vzdělávání a v neposlední řadě i příležitostí ke sdílení názorů na danou problematiku. 

V rámci evaluačních aktivit v závěru kurzu účastníci vyplnili 29 hodnotících dotazníků spokojenosti, z nichž vyplynulo, že akce byla hodnocena zdařile. Kladně byl hodnocen výběr témat školení a jejich obsah, rovněž fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti. 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl kurz hodnocen celkovou průměrnou známkou 1,18. 

 

Hodnocení aktivity

KA č. 5 – Odborný kurz pro členy ASKP z oblasti HR – Cvikov a Nový Bor – březen 2023

Téma: Příklady dobré praxe BOZP

 

 Ve dnech 15. – 16. března 2023 se uskutečnila ve Cvikově v hotelu Kleis a následně v Novém Boru ve firmě Crystalex CZ jedna z posledních akcí organizovaných v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. 

Konkrétně se jednalo o „Odborný kurz pro členy Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (ASKP ČR) z oblasti HR“ na téma „příklady dobré praxe BOZP“. 

Na kurzu bylo přítomno celkem 29 účastníků. Co do složení účastníků z řad členské základny ASKP ČR se jednalo především o odborné pracovníky BOZP, mistry, personalisty a výrobní ředitele z příslušných firem apod. 

Hlavním cílem a náplní kurzu bylo sdílení dobré praxe v oblasti BOZP, dále pak poskytnutí praktických informací týkajících se: 

• pracovně lékařských posudků a preventivních lékařských prohlídek, • vyhodnocování rizik a jejich vazby na poskytování OOPP, 

• posuzování vhodnosti OOPP, 

• problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování. 

Smyslem bylo rovněž vyměnit si vzájemně praktické zkušenosti z výše uvedených oblastí. 

Účastníci během dvou dnů získali informace, znalosti a praktické příklady z členských firem a měli možnost navštívit výrobní závod členské firmy Crystalex CZ, který vyrábí užitkové sklo. Součástí kurzu byla i diskuze a sdílení dobré praxe z oblasti BOZP všech účastníků. 

Odborný kurz byl rozdělen do několika částí ve dvou dnech. První část zahájil tajemník ASKP ČR Marek Novák, MBA. Ze zajímavých prezentací, které účastníky upoutaly, byla prezentace Tomáše Hříbala a Renaty Hovorkové na téma „Automaty na bezpečnostní pomůcky z pohledu praxe“. Zajímavá byla i prezentace Petra Markla na téma „Praxe s nástrojem pro efektivní řízení BOZP vč. legislativy“. Prezentující prvního dne byla mimo jiné i Petra Růžičková, která vystoupila s tématem „Zapojování lidí do společné tvorby zdravého a bezpečného prostředí“. 

Druhá část kurzu se konala ve firmě Crystalex CZ v Novém Boru, kde pro účastníky akce byla připravena exkurze do výrobního závodu a následně prezentace Miloslavy Novosádové, manažerky BOZP, na téma „Tvorba a údržba zdravého a bezpečného prostředí“. Vystoupil také Pavel Brzák, personální ředitel firmy Crystalex CZ, s tématem „Zapojování a delegování lidí do otázek BOZP“. Následovala obsáhlá diskuze všech účastníků k předneseným tématům. 

Odborný kurz byl jedinečnou příležitostí k získání různých poznatků v oblasti BOZP a v neposlední řadě i příležitostí ke sdílení názorů na danou problematiku. 

V rámci evaluačních aktivit v závěru kurzu účastníci vyplnili 29 hodnotících dotazníků spokojenosti, z nichž vyplynulo, že akce byla hodnocena zdařile. Kladně byl hodnocen výběr témat kurzu a jejich obsah, rovněž fundovanost a připravenost lektorů, srozumitelnost výkladu i schopnost reagovat na dotazy a vysvětlit nejasnosti. 

Ze stupnice známek 1 až 5, přičemž 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, byl kurz ohodnocen celkovou průměrnou známkou 1,21. 

Hodnocení aktivity

 KA č. 9 – Závěrečná konference 

 

Dne 29. března 2023 se uskutečnila v Praze v hotelu Populus „Závěrečná konference“ organizovaná v rámci projektu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. 

Jednalo se o poslední akci vzdělávacího projektu, který byl v letech 2019 až 1923 organizován ve spolupráci Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu (dále jen: OS SKP) jako nositele projektu a Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR (dále jen: ASKP ČR) jako příslušného partnera na straně zaměstnavatelů. 

Na konferenci bylo přítomno celkem 56 účastníků, z toho 31 zástupců OS SKP a 21 zástupců ASKP ČR. Co do složení účastníků se převážně z řad členů OS SKP jednalo o předsedy a další funkcionáře ZV OS, z řad členské základny ASKP ČR pak o personální manažery a další vedoucí pracovníky z příslušných firem. 

Cílem konference bylo shrnout význam tříletého (z důvodu pandemie Covid-19 prodlouženého na 4 roky) vzdělávacího projektu pro zaměstnance i zaměstnavatele z odvětví skla, keramiky a porcelánu. 

Konference shrnula cíle projektu, jeho uskutečněné aktivity, přínos pro jednotlivé cílové skupiny a také dosažené výsledky a výstupy z realizace projektu. 

Vrámci hodnocení vzdělávacího projektu byla odprezentována statistická data projektu. Bylo konstatováno, že během realizace projektu se uskutečnilo vrámci 9 klíčových aktivit celkem 24 konkrétních akcí vdélce trvání 49 dní. Bylo odškoleno a odpřednášeno celkem 283 hodin. Všech dílčích klíčových aktivit se zúčastnilo celkem 780 posluchačů, ztoho 367 zástupců OS SKP a 413 zástupců ASKP ČR. Ztohoto celkového počtu bylo 309 tzv. účastníků unikátních, to je takových, kteří se některé zprojektových akcí zúčastnili minimálně jedenkrát.

Účastníci na každé akci vyplňovali hodnotící dotazníky. Zjejich postupného vyhodnocování vyplynulo, že projekt jako celek byl hodnocen průměrnou známkou 1,15, přičemž 1 bylo možno použít jako nejlepší známku hodnocení a 5 jako nejhorší. 

Bylo zpracováno celkem 15 analytických materiálů, které jsou zveřejněny na webových stránkách odborového svazu a které mohou posloužit zájemcům voblasti sociálního dialogu vodvětvích skla, keramiky a porcelánu vjejich další práci.

Nastatistiku navázalo hodnocení jednotlivých klíčových aktivit projektu.

Na závěrečné konferenci vystoupili také zástupci ze zahraničních organizací, které byly během projektu navštíveny vrámci realizace zahraničních stáží. Každá zahraniční delegace na konferenci vystoupila spříspěvkem, vněmž zhodnotila vzájemnou spolupráci včetně pobytu delegace z ČR na příslušné zahraniční stáži. Konkrétně se konference zúčastnili zástupci ze Španělska (firma Roca -odbory CC.OO, UGT), ze Slovenska(OZ KOVO) a z Itálie (FEMCA CISL). 

Na závěrečné konferenci vystoupili též zástupci ASKP ČR a OS SKP, kteří zhodnotili význam projektu pro příslušné členské organizace sdružené jednak vzaměstnavatelském svazu, jednak vodborovém svazu, zhodnotili vlastní aktivity, které byly určeny pouze pro členy ASKP ČR nebo pro členy OS SKP. Jako přínos spřidanou hodnotou lepšího vzájemného poznání bylo hodnoceno i uspořádání celkem 14 společných akcí OS SKP a ASKP ČR.

Na konferenci samozřejmě zazněly i poznatky či připomínky kcelkové realizaci projektu ze strany zástupců jednotlivých firem a základních odborových organizací, kteří se projektových aktivit přímo účastnili. 

Zpracoval: Zdeněk Zmeškal, 3. 4. 2023