Shromáždění zástupců základních organizací je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi konáním Sjezdů OS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně, aby vyhodnotilo činnost a hospodaření odborového svazu za uplynulý rok a aby projednalo a schválilo konkrétní úkoly pro další rok, a to včetně rozpočtu odborového svazu.

Poslední shromáždění uskutečnilo ve dnech 20. a 21. dubna v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Toto zasedání mimo jiné schválilo zprávu o činnosti OS SKP  od XXVI. SZZO konaného v červnu 2021, hospodaření OS SKP za rok 2021 a rozpočet pro rok 2022.

Navrhovaná změna Stanov OS spočívající ve změně čl. 9 bod 1 a Stanov nebyla schválena.

Současně byly vyhlášeny výsledky soutěže ZO pro rok 2021.

Zpráva o činnosti odborového svazu od XXVI. SZZO konaného v červnu 2021 a usnesení XXVII. SZZO jsou obsaženy v přiložených souborech. V závěrečném slově zhodnotil předseda OS Mgr. Ondřej Fedoročko XXVII. SZZO jako úspěšné a svědčící o tom, že odborový svaz dobře ví, co má dělat a jak to má dělat. Důležité je především udržovat dobrou úroveň kolektivních smluv a členskou základnu. K tomu je třeba více využívat zpracované metodické materiály, zejména pak materiál  /” Výhody členství v odborech”/ a také služby, které odborový svaz a jednotlivé základní odborové organizace členům nabízejí.