Shromáždění zástupců základních organizací je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi konáním Sjezdů OS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně, aby vyhodnotilo činnost a hospodaření odborového svazu za uplynulý rok a aby projednalo a schválilo konkrétní úkoly pro další rok, a to včetně rozpočtu odborového svazu.

Poslední shromáždění uskutečnilo ve dnech 23. a 24. ČERVNA 2021 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Toto zasedání mimo jiné schválilo hodnocení práce odborového svazu za uplynulý rok, hospodaření odborového svazu v roce 2020 a rozpočet odborového svazu na rok 2021.

Zpráva o činnosti odborového svazu od VI. Sjezdu OS a usnesení XXVI. SZZO jsou obsaženy v přiložených souborech. V závěrečném slově zhodnotil předseda OS Mgr. Ondřej Fedoročko XXVI. SZZO jako úspěšné a svědčící o tom, že odborový svaz dobře ví, co má dělat a jak to má dělat. Důležité je především udržovat dobrou úroveň kolektivních smluv a členskou základnu. K tomu je třeba více využívat zpracované metodické materiály, zejména pak materiál  /” Výhody členství v odborech”/ a také služby, které odborový svaz a jednotlivé základní odborové organizace členům nabízejí.