Co je zaručená mzda a jaká je její výše ?

 Pro objasnění vztahu mzdových tarifů sjednaných v kolektivní smlouvě a zaručené mzdy je třeba uvést, že na základě § 112 zákoníku práce se zaručená mzda nevztahuje na případy, kdy je mzda sjednaná v kolektivní smlouvě. V těchto případech tak lze zaručenou mzdu použít pouze v případě, že to stanoví kolektivní smlouva. 

Zaručená mzda přitom není ničím jiným než minimální mzdou odstupňovanou podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do 8 skupin. Výše zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny je stanovena v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění. Zaručená mzda pro první, nejnižší z 8 skupin, se rovná minimální mzdě. Zařazování konkrétní práce do uvedených 8 skupin se děje na základě charakteristiky práce, které jsou obsaženy v příloze ke shora uvedenému nařízení vlády.

Do zaručené mzdy, stejně jako do minimální mzdy se započítávají veškeré mzdové složky, tedy nárokové (např. tarifní mzdy) i nenárokové (např. prémie, odměny za výkon), které zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci, s výjimkou mzdy za práci přesčas (dosažená mzda za práci přesčas + příplatek za práci přesčas), příplatku  za práci ve svátek, příplatku za noční práci, příplatku  za práci v sobotu a v neděli a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (viz § 112 odst. 3 zákoníku práce).

Vzhledem k tomu, že se v KSVS 2021-2022 nepodařilo především pro odvětví porcelán a pro odvětví užitkové, osvětlovací sklo a ostatní sjednat všechny mzdové tarify v takové výši, aby se rovnaly nebo byly bez započtení jakýchkoliv dalších mzdových složek vyšší, než je zaručená mzda stanovená shora uvedeným nařízením vlády (obdobně tomu bylo už v KSVS 2019-2020), bylo v KSVS 2021-2022 v bodě IV./5. sjednáno, že zaručená mzda platí a že tedy zaměstnavatel v případě, že vyplácená mzda – tedy tarifní mzda se započtením dalších složek tak, jak je to popsáno shora ( tedy hlavně prémie, odměny , popř. tzv. osobní ohodnocení) –  nedosáhne úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen mzdu zaměstnance doplatit do výše zaručené mzdy.

Pro porovnání zaručené mzdy zařazené do 8 skupin a dvanácti stupňového systému mzdových tarifů v  KSVS s ohledem na charakteristiky pro zařazování prací platí, že:

Tarifní stupeň 1 a 2 se rovná 1. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 3 a 4 se rovná 2. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 5 se rovná 3. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 6 a 7 se rovná 4 skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 8 a 9 se rovná 5. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 10 se rovná 6. skupině zaručené mzdy
Tarifní stupeň 11 a 12 se rovná 8. skupině zaručené mzdy

7. skupina zaručené mzdy neodpovídá žádnému z tarifních stupňů 12 stupňového tarifního systému v KSVS, neboť vznikla vyčleněním určitého typu prací z tarifního stupně 10. Jedná se přitom o činnosti, které se v působnosti OS podle našeho názoru nevyskytují

Ze shora  uvedeného vyplývá, že při 37,5 hodinové pracovní době  činí zaručená mzda zaměstnance zařazeného v souladu s pravidly uvedenými v KSVS

v 1 a 2 tarifním stupni 120 Kč/hod.
v 3 a 4 tarifním stupni 123,80 Kč/hod.
v 5 tarifním stupni 135,30 Kč/hod.
v 6 a 7 tarifním stupni 138,50 Kč/hod.
v 8 a 9 tarifním stupni 152,90 Kč/hod.
v 10 tarifním stupni 168,70 Kč/hod.
v 11 a 12 tarifním stupni 221,40 Kč/hod.

Pokud zaměstnanec neobdrží od 1. ledna 2023 za hodinu práce alespoň shora uvedenou zaručenou mzdu (přičemž se podle shora uvedených pravidel bere zpravidla v úvahu pouze tarif, prémie, odměny a osobní ohodnocení – blíže viz výše), pak musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout k takto dosažené mzdě doplatek do výše zaručené mzdy.

Shora uvedené může mít dopady i pro uzavírání PKS v případech, kdy se na zaměstnavatele KSVS nevztahuje. Před jakýmkoliv ujednáními o mzdě v PKS je třeba si ověřit, jaká by byla mzda, kterou by zaměstnavatel musel zaměstnancům vyplácet, pokud by nedošlo k ujednání o mzdě v PKS. Tedy ověřit, do které skupiny zaručené mzdy by konkrétní práce byla zařazena (podle charakteristiky prací, která je přílohou shora uvedeného nařízení vlády), a zda mzda podle PKS včetně dalších složek mzdy vyplácených např. na základě vnitřních mzdových předpisů zaměstnavatele bez započtení mzdy za práci přesčas a mzdových příplatků, na které je pamatováno v zákoníku práce, je vyšší než zaručená mzda. Pokud by byla nižší, pak doporučujeme buď mzdovou část v PKS neupravovat vůbec, nebo do PKS prosadit ujednání obdobné textu v bodu IV./5. KSVS.

Pro jednoduchou orientaci zaměstnanců pracujících v typických povoláních ve sklářském, keramickém průmyslu a v porcelánu a dále pak pro některá tzv. společná povolání tímto zveřejňujeme informaci o konkrétní výši jejich zaručené mzdy . K získání této informace postačí, bez ohledu na konkrétní mzdový systém v příslušné firmě a bez ohledu na zařazení jejich práce podle podnikových pravidel do konkrétní tarifní třídy- najít si  v přiloženém materiálu název povolání (funkce) podle pracovní smlouvy zaměstnance, přiřadit k němu podle popisu práce příslušnou pracovní činnostpodle nejvýše ohodnocené hodinové sazby ( pro případ, že podle pracovní náplně vykonává zaměstnanec práce, které by bylo možno např. zařadit do dvou různých sazeb zaručené mzdy). K tomu je přiřazena (vlevo nad charakteristikou a příklady prací) odpovídající hodinová výše zaručené mzdy. Jak je uvedeno shora, alespoň  takovou minimální hodinovou výši zaručené mzdy by měli zaměstnanci obdržet.

Věříme, že Vám shora uvedené informace výrazně napomohou v orientaci o konkrétní výši zaručené mzdy pro jednotlivé zaměstnance.

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ZARUČENÉ MZDY KLIKNĚTE PODLE ODVĚTVÍ BUĎ NA ODVĚTVÍ SKLA, NEBO NA ODVĚTVÍ KERAMIKY, NEBO NA TZV. SPOLEČNÁ POVOLÁNÍ.