Koordinační výbor OS SKP

Ve dnech 11.  a 12. října 2022 se v hotelu Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou,  uskutečnilo jednání KV a RK OS.  Celkem bylo projednáno 6 hlavních bodů a dále pak 9 bodů s aktuální tematikou. Výpis z KV je dostupný ZDE. Materiál Informace o vývoji mezd v odvětvích OS za 1. a 2. čtvrtletí roku 2022 dle údajů ČSÚ je ke stažení ZDE a materiál Vývoj úrazovosti a nemocnosti v odvětvích OS SKP za rok 2021 ke stažení ZDE.

Ve dnech 12. a 13. října 2022 se uskutečnila rovněž v hotelu Luna  porada předsedů ZO v rámci které přednášel doc. Mgr. Ing. Petr Mazouch, Ph.D. z katedry ekonomické statistky VŠE na téma „Inflace, ceny výrobců, energie a možná i něco víc…“. Prezentace z uvedené přednášky byla rozeslána předsedům ZO.

 

Další jednání KV a RK OS je na programu 13. – 14. 12. 2022 v Praze.

MILOSTIVÉ LÉTO

Vážení,

jak jistě neuniklo Vaší pozornosti, stát, stejně tak jako minulý rok, odpustí některým dlužníkům část jejich dluhů za předpokladu splnění zákonných podmínek v akci Milostivé léto II (dále také jen „Milostivé léto“).

Obecně lze říci, že Milostivé léto umožňuje dlužníkům při splnění předem stanovených podmínek zbavit se části svých dluhů (příslušenství, tj. zejména úroků, poplatků, části nákladů exekučního řízení atd.)  vůči veřejnoprávním subjektům (např. stát, obec, kraj, právnická osoba, ve které má stát, obec nebo kraj většinovou majetkovou účast, státní vysoké školy, ČEZ, Česká televize, Český rozhlas, některé dopravní podniky atd.), které jsou vymáhány v exekučním řízení prostřednictvím soudního exekutora. K Milostivému létu se připojily i některé soukromoprávní subjekty, avšak za jimi stanovených podmínek (doposud se takto připojily: Air Bank, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Moneta Money Bank).

Pokud dlužník v období od 1.9.2022 do 30.11.2022 uhradí doposud neuhrazenou část jistiny a paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.815,- Kč, bude mu příslušenství pohledávky odpuštěno. Podmínky využití Milostivého léta jsou zejména:

  • dlužník musí být fyzickou osobou
  • věřitelem musí být veřejnoprávní subjekt, případně subjekt, který se přihlásil do Milostivého léta
  • exekuční řízení musí být zahájeno před 28.10.2021
  • dlužník nesmí být v insolvenčním řízení
  • jeho exekuce musí být vedena u soudního exekutora (tj. nesmí se jednat např. o správní či daňovou exekuci)
  • dluh nesmí představovat peněžitý trest uložený v trestním řízení za úmyslný trestný čin, pohledávku z výživného, pohledávku z náhrady újmy způsobené na zdraví, náhrada škody z neoprávněného odběru elektřiny atd.

Pokud člen ZO neví jaké jsou proti němu vedeny exekuce, může si tuto informaci ověřit v Centrální evidenci exekucí (dále také jen „CEE“). Výpis z CEE je mimo jiné možné získat na Czech POINTu za poplatek 50,- Kč za jednu stranu výpisu (vzor výpisu viz níže).

Výpis z Centrální evidence exekucí 

Jakmile bude mít člen přehled o exekucích, které jsou proti němu vedeny (i když si třeba nebude jistý, jestli je jeho věřitelem veřejnoprávní subjekt), je zapotřebí, aby kontaktoval příslušného exekutora (případně exekutory) se sdělením, že se chce zapojit do Milostivého léta a s žádostí (ke stažení ZDE) o sdělení, jakou částku je povinen uhradit. Seznam příslušných exekutorů s jejich adresami naleznete na stránkách exekutorské komory (https://ekcr.cz/seznam-exekutoru).

 

Do uvedeného vzoru žádosti je nutné vyplnit pouze:

  1. spisovou značka, kterou najdete na výpisu z centrálních evidencí
  2. adresa exekutorského úřadu
  3. vaše údaje (včetně emailové adresy, která je vhodná pro rychlejší komunikaci s exekutorem)

Pokud má žadatel více exekucí, je zapotřebí kontaktovat každého exekutora zvlášť.

Exekutor by pak měl dlužníka informovat o tom, zda na jím vymáhanou pohledávku lze uplatnit Milostivé léto či nikoli a v případě, že ano, kolik musí dlužník zaplatit, aby mu bylo odpouštěno příslušenství. Exekutor má povinnost dlužníku odpovědět do 15 dnů. S ohledem na uvedenou lhůtu doporučuji zasílat žádost doporučeně, případně doporučeně s dodejkou a potvrzení o odeslání minimálně do vyřízení žádost uchovat.

Dlužnou částku (jistinu) a paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.815,- Kč (je-li exekutor plátcem DPH) pak člen musí uhradit tak, aby byla nejpozději do 30.11.2022 připsána na účet exekutora. Je tedy nutné zaslat dopis exekutorovi v dostatečném časovém předstihu.

 

TENTO LETÁK KE STAŽENÍ ZDE