Orgány OS

Koordinační výbor

Koordinační výbor odborového svazu je 17 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS a Revizní komise OS se uskutečnilo v hotelu Šedý vlk v Harrachově ve dnech 11. – 12. 12. 2019.


Bližší informace z jednání tohoto Koordinačního výboru ZDE.
Výpis z jednání tohoto Koordinačního výboru je kromě dalších výpisů uveřejněn ZDE.

Shromáždění zástupců ZO OS

Shromáždění zástupců základních organizací je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi konáním Sjezdů OS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně, aby vyhodnotilo činnost a hospodaření odborového svazu za uplynulý rok a aby projednalo a schválilo konkrétní úkoly pro další rok, a to včetně rozpočtu odborového svazu.

Poslední shromáždění uskutečnilo ve dnech 9. a 10. dubna 2018 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Toto zasedání mimo jiné schválilo hodnocení práce odborového svazu za uplynulý rok, hospodaření odborového svazu v roce 2017 a rozpočet odborového svazu na rok 2018.

Zpráva o činnosti odborového svazu za období od 13. 4. 2017 a usnesení XXV. SZZO jsou obsaženy v přiložených souborech. V závěrečném slově zhodnotil předseda OS JUDr. Vladimír Kubinec XXV. SZZO jako úspěšné a svědčící o tom, že odborový svaz dobře ví, co má dělat a jak to má dělat. Důležité je především udržovat dobrou úroveň kolektivních smluv a členskou základnu. K tomu je třeba více využívat zpracované metodické materiály, zejména pak materiál /“ Výhody členství v odborech“/ a také služby, které odborový svaz a jednotlivé základní odborové organizace členům nabízejí.

Sjezd odborového svazu

Sjezd odborového svazu je nejvyšším orgánem odborového svazu a koná se pravidelně jednou za šest let. Sjezd především hodnotí práci odborového svazu za uplynulé volební období, projednává a schvaluje návrh Programu na další období a projednává a schvaluje změny Stanov OS.

Sjezd odborového svazu také volí orgány odborového svazu, tedy předsedu a místopředsedy OS, členy Revizní komise a Koordinačního výboru OS. Naposledy se konal VI. Sjezd, a to ve dnech 10 a 11 dubna 2019 ve Starých Splavech. Usnesení tohoto sjezdu je obsaženo v následující příloze .